Skip to content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Αναλυτικά όλες οι φορολογικές αλλαγές του πολυνομοσχεδίου – από 1.1.2017 ο φόρος μερισμάτων – αύξηση ΕΦΚ σε Καύσιμα, φόρος σε συνδρομητική, αύξηση ΦΠΑ, και ΕΝΦΙΑ, φόρος σε ηλεκτρονικά τσιγάρα

Όλες οι μεταβολές στην φορολογία αλλά και σε λοιπές διατάξεις που περιέχει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά χθες στην βουλή. ( Δείτε εδώ το νομοσχέδιο)

Συνοπτικά οι αλλαγές με την ημερομηνία ισχύς τους (Δείτε παρακάτω ανάλυση των αλλαγών)

1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από 1.1.2017)

2) Αύξηση  στην παροχή σε είδος οχήματος  (Ισχύς για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.)

3) Τροποποιήσεις στην μείωση φόρου των αγροτών (Ισχύς για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.)

4) Η αύξηση του φόρου μερισμάτων από 10% σε 15% (εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1-1-2017 και μετά).

5) Τροποποίηση  ΕΝΦΙΑ  (ισχύς από 1.1.2016)

6) Ε9 και απαλλαγή από τα πρόστιμα για τις δηλώσεις Ε9 που υποβλήθηκαν από 31.12.2014 μέχρι και 29.7.2016

7) Αύξηση κανονικού συντελεστή ΦΠΑ και κατάργηση μείωσης ΦΠΑ στην δεύτερη ομάδα νήσων . (ισχύς από  1.6.2016)

8) Φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια  (ισχύς από 1.1.2018)

9) Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης  (ισχύς από 1.6.2016)

10) Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (από 1.7.2017)

11) Κατάργηση φόρου Ζύθου

12) Φόρος κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου (από 1.1.2017) 

13) Φόρος κατανάλωσης στον καφέ (από 1.1.2017)

14) Νέοι συντελεστές ταξινόμησης επιβατικών

15) Αλλαγές στο φόρο πολυτελείας

16) Αύξηση φόρου στα τσιγάρα (ισχύς από 1.1.2017)

17) Αύξηση φόρου καυσίμων (ισχύς από 1.1.2017)

18) Αύξηση φόρου πετρελαίου θέρμανσης (ισχύς από 15.10.2016.)

19) Ρύθμιση για το φυσικό αέριο

20) Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους τους (ισχύει για οφειλές που την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες και για συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που συνάπτονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017).

21)  Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου – (Ισχύς από  1.1.2016 και μετά.)

22) Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Ισχύς από  1.1.2016 και μετά.)

23) Φορολογικές Ρυθμίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων (άρθρο 20 ν.2778/1999) (Ισχύς από  1.1.2016 και μετά.)

24) Φορολογικές Ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 103 ν.4099/2012) (Ισχύς από  1.1.2016 και μετά.)

25) Ορισμός του κατ΄ επάγγελμα αγρότη 

 

Αναλυτικά
Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως διάδοχος φορέας της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων.
2. Ορίζεται ο σκοπός σύστασης της Αρχής και οι αρμοδιότητές της.
3. Αναφέρονται τα όργανα διοίκησής της (Συμβούλιο Διοίκησης και Διοικητής) και ορίζονται τα σχετικά με τις αρμοδιότητες τους, τη διαδικασία εκλογής διορισμού, παύσης, παραίτησης, αναπλήρωσης αυτών, το ύψος των αποδοχών τους κ.λπ. Επίσης, προβλέπεται ότι, κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της Αρχής, ειδικός εμπειρογνώμονας θα παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Συμβούλιο Διοίκησης.
4. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την οργανική δομή της Αρχής, το προσωπικό που θα στελεχώσει αυτή, το μισθολογικό καθεστώς που θα διέπει το εν λόγω προσωπικό κ.λπ. (άρθρα 1 – 43)
2) Αύξηση  στην παροχή σε είδος οχήματος  (για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.)

1.α. Αυξάνεται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, η αγοραία αξία της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο στο 80% (από 30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη.
 

Αιτιολογική έκθεση

 1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού αυξάνεται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ο τρόπος υπολογισμού της αγοραίας αξίας της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη, ανάλογα με το εάν αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης ή αντικείμενο μίσθωσης.

 

Διάταξη νόμου

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη».

 1. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

 


Αγρότες

Η προβλεπόμενη μείωση φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Αιτιολογική έκθεση

 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις για τον υπολογισμό μειώσεων φόρου σε περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η μείωση φόρου στην περίπτωση α’ υπολογίζεται για τους αποκτώντες εισόδημα γενικά από αγροτική δραστηριότητα ενώ στην περίπτωση β’ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

 

Διάταξη νόμου

 1. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής:
  “Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και αγροτική δραστηριότητα”.

β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η μείωση του φόρου της παρούσας παραγράφου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία».

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

 

 

Μερίσματα
Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων (από 10% σε 15%) εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1-1-2017 και μετά. (άρθρο 44)
Αιτιολογική έκθεση

Με την διάταξη της παραγράφου 4 γίνεται αναγκαία νομοτεχνική βελτίωση της παραγράφου 11 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, ώστε η παρακράτηση του φόρου από τους μισθούς και τις συντάξεις να διενεργείται ομοίως με την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς και τις συντάξεις, και ορίζεται χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 8 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, οι οποίες αφορούν την αλλαγή του συντελεστή παρακράτησης φόρου επί μερισμάτων.

Διάταξη νόμου

 1. Η παρ. 11 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ η παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις νέες κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2017 και μετά».

 

ΕΝΦΙΑ  (ισχύς από 1.1.2016)
Τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Ειδικότερα:
α. Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων.
β. Αυξάνονται επίσης οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
γ. Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά αυξάνεται ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5 %ο στο 5,5 %ο, ενώ για τα οριζόμενα νπδδ και νπιδ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία αυξάνεται ο ίδιος συντελεστής από 2,5 %ο στο 3,5%.
Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας παύουν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 %ο.

δ. Οι κατά τα ανωτέρω νέοι συντελεστές ισχύουν από 1.1.2016.
Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Μετά την αναπροσαρμογή των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων θεωρήθηκε απαραίτητο να τροποποιηθούν οι διατάξεις περί υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., ώστε να μην υπάρξει μείωση στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα, και για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης, αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου φυσικών και νομικών προσώπων, ο οποίος, επειδή υπολογίζεται προοδευτικά βάσει του ύφους της ακίνητης περιουσίας, είναι δικαιότερος. Για λόγους ισονομίας, στη συνολική αξία των δικαιωμάτων τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου των φυσικών προσώπων συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, όπως ισχύει ήδη για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου των νομικών προσώπων. Σημειώνεται βέβαια ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό η συνολική αξία της περιουσίας είναι μειωμένη.
Καταργείται η απαλλαγή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, για τα οποία επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος με χαμηλό συντελεστή (0,1%). Σημειώνεται ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό η συνολική αξία της περιουσίας και των νομικών προσώπων είναι μειωμένη λόγω της αναπροσαρμογής τών τιμών του αντικειμενικού συστήματος.
Όσον αφορά τον υπολογισμό του κύριου φόρου, αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές του κύριου φόρου των οικοπέδων, επειδή τα οικόπεδα, στις περιοχές στις οποίες μειώθηκε η Τ.Ζ. και ο Σ.Ε., υπέστησαν μεγαλύτερες μειώσεις στην αντικειμενική τους αξία. Ως προς τον κύριο φόρο κτισμάτων εφαρμόζονται οι νέες Τ.Ζ. και δεν επέρχεται ουδεμία μεταβολή των συντελεστών
Διάταξη νόμου

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις διατάξεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
1. Η περ. α’ της παρ. 1 της Ενότητας Β του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Μοναδιαία αξία (€/μ2) Φ.Ζ. Συντελεστής φόρου (€/μ2)
0,01- 2,00 01 0,0037
2,01- 4,00 02 0,0075
4,01- 6,00 03 0,0125
6,01- 10,00 04 0,0185
10,01 -14,00 05 0,0285
14,01 – 20,00 06 0,0375
20,01 – 50,00 07 0,0750
50,01 – 75,00 08 0,1490
75,01 -100,00 09 0,1850
100,01 -150,00 10 0,2470
150,01 – 200,00 11 0,3700
200,01 – 300,00 12 0,5550
300,01 – 400,00 13 0,7400
400,01 – 500,00 14 0,9900
500,01 – 600,00 15 1,2500
600,01 – 700,00 16 1,6000
700,01 – 800,00 17 1,8500
800,01 – 900,00 18 2,0950
900,01 – 1.000,00 19 2,3500
1.000,01 – 1.500,00 20 3,1000
1.500,01 – 2.000,00 21 3,7000
2.000,01 – 3.000,00 22 4,9500
3.000,01 – 4.000,00 23 7,4000
4.000,01 – 5.000,00 24 9,2500
5.000,01+ 25 11,2500
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και
υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 – 200.000 0,0%
200.000,01 – 250.000 0,10%
250.000,01 – 300.000 0,15%
300.000,01 – 400.000 0,30%
400.000,01 – 500.000 0,50%
500.000,01 – 600.000 0,60%
600.000,01 – 700.000 0,80%
700.000,01- 800.000 0,90%
800.0. 01 – 900.000 1,00%
900.0. 01- 1.000.000 1,05%
1.0. 000.01 – 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%

Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων, που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.»

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 με συντελεστή πέντε και μισό τοις χιλίοις (5,5%ο). Ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιοόνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1%ο). Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται με συντελεστή τρία και μισό τοις χιλίοις (3,5%ο) για τα ακίνητα τα οποία δεν ιδιοχρησιμοποιούν.
  Για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν συμπεριλαμβάνεται: α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και
  β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περιπτώσεων δ’ της παραγράφου Β.1 και η’ της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του παρόντος.»
  4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ισχύουν από 1.1.2016.

 

 

Ε9 και απαλλαγή από τα πρόστιμα για τις δηλώσεις Ε9 που υποβλήθηκαν από 31.12.2014 μέχρι και 29.7.2016

Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31-12- 2014 μέχρι και την 29-7-2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά περίπτωση. (άρθρα 50-51)
Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται ουσιαστικά η δυνατότητα στους φορολογουμένους να υποβάλουν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) χωρίς την επιβολή προστίμου, μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες, ώστε να υπάρξει ορθή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης αυτών.

Διάταξη νόμου

Άρθρο 51
Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)
Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (Α’ 312) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31.12.2014 μέχρι και την 29.7.2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 (Α’ 179) ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Α’ 170) κατά περίπτωση.»
Αύξηση κανονικού συντελεστή ΦΠΑ και κατάργηση μείωσης ΦΠΑ στην δέυτερη ομάδα νήσων . (ισχύς από  1.6.2016)
α. Από 1-6-2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από το 23% στο 24%.
β. Επαναλαμβάνονται στον Κώδικα ΦΠΑ τα νησιά (Θήρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος και Σκιάθος) για τα οποία η μείωση των συντελεστών καταργήθηκε από 1-10-2015, σύμφωνα με σχετική κ.υ.α. (πρώτη ομάδα νησιών) και ορίζονται τα νησιά (δεύτερη ομάδα) για τα οποία η μείωση των συντελεστών καταργείται από 1-6-2016 (Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος). (άρθρο 52)

Αιτιολογική έκθεση

Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και διατάξεις τελών και έμμεσων φόρων

Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 “Κύρωση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας”
1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 αυξάνεται το ύφος του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά μία ποσοστιαία μονάδα, δηλαδή από 23% σε 24% επί της φορολογητέας αξίας. Με την μεταβολή αυτή επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ, για την επίτευξη του στόχου της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μας.
2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 ορίζεται ως έναρξη ισχύος της αύξησης του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά την παράγραφο 1 η 1.6.2016.
3. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 προστίθεται νέα παράγραφος 6α στο άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του ν. 4334/2015, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4336/2015, για τη σταδιακή κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Ο μειωμένος συντελεστής διατηρείται μέχρι το τέλος του 2016 στη νήσο Σκόπελο, λόγω των φυσικών καταστροφών που υπέστη, και στα νησιά των ανατολικών συνόρων της χώρας που πλήττονται από την προσφυγική κρίση.
Διάταξη νόμου

Άρθρο 52
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 “Κύρωση του Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας”
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.»
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 1.6.2016.
3. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 προστίθεται παρ. 6Α ως εξής: «6Α. Η μείωση των συντελεστών των παραγράφων 4, 5 και 6, δεν ισχύει για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σκιάθο από 1.10.2015 και για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από 1.6.2016.».
Φόρος διαμονής  (ισχύς από 1.1.2018)
Επιβάλλεται, από 1-1-2018, φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα. Το ποσό του φόρου ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας ορίζεται στο ποσό των 0,50 € για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων, 1,5 € για ξενοδοχεία 3 αστέρων, στο ποσό των 3,00 € για ξενοδοχεία 4 αστέρων, στο ποσό των 4,00 € για ξενοδοχεία 5 αστέρων, στο ποσό του 0,25 € για δωμάτια – διαμερίσματα 1-2 κλειδιών, 0,50 € για δωμάτια – διαμερίσματα 3 κλειδιών και στο ποσό του 1,00 € για δωμάτια – διαμερίσματα 4 κλειδιών.
(άρθρο 53)
 

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 53
Φόρος Διαμονής
Με την εν λόγω διάταξη εισάγεται από την 1.1.2018 φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος βαρύνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό φορολογικό στοιχείο. Ο φόρος επιβάλλεται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου και αποδίδεται από αυτές με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από αυτόν της έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, ανεξάρτητα από το χρόνο εξόφλησής του. Ο φόρος ορίζεται ως πάγιο ποσό ανά δωμάτιο και ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας, ανάλογα με την κατηγορία τόυ καταλύματος, μειωμένο κατά το ήμισυ σε περίπτωση διημέρευσης.
Διάταξη νόμου

Άρθρο 53
Φόρος διαμονής
1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας:
α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (ΑΊ55), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €

και
β. Σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ως ακολούθως:
1-2 κλειδιά 0,25 €
3 κλειδιών 0,50 €
4 κλειδιών 1,00 €

2. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου κατά την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του φορολογικού στοιχείου, και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του

επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε φορολογικού στοιχείου. Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
3. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α’170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Φόρος Διαμονής».
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.


Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης  (ισχύς από 1.6.2016)

 

Επιβάλλονται, από: α. 1-6-2016 τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση ύψους 10% και β. από 1-7-2017 τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5%. Τα τέλη αυτά υπολογίζονται επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους υπέρ της επιχείρησης προ του ΦΠΑ. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα εν λόγω τέλη. (άρθρα 54 – 55)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 54
Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση
Με την εν λόγω διάταξη εισάγεται ειδικό τέλος, από 1.6.2016, το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Δημοσίου.
Διάταξη νόμου

Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση
1. Επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία “τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση”, το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.
Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης του λογαριασμού.
2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση.
3. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α’170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση».
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από 1.6.2016 και καταλαμβάνουν λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (από 1.7.2017)

Από 1-7-2017 τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5%. Τα τέλη αυτά υπολογίζονται επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους υπέρ της επιχείρησης προ του ΦΠΑ. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα εν λόγω τέλη. (άρθρα 54 – 55)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 55
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
Με την εν λόγω διάταξη εισάγεται ειδικό τέλος, από 1.7.2017, το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και αποτελεί εξολοκλήρου έσοδο του Δημοσίου.

Διάταξη νόμου

Άρθρο 55
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
1. Επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία “τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας”, το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (internet) και υπολογίζεται ως ποσοστό 5% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσοι και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός.
Το τέλος εισπράττεται από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας από τους συνδρομητές και αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού, ανεξάρτητα από τον χρόνο εξόφλησης του λογαριασμού.
2. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας.
3. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας».
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να ισχύουν από 1.7.2017 και καταλαμβάνουν λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

Παίγνια
α. Αυξάνεται, από 1-1-2016, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα τυχερά παίγνια από το 30% (επί του μικτού κέρδους από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας) κλιμακωτά έως το 35%. Ειδικότερα παραμένει στο 30% για μικτό κέρδος ποσού μέχρι 100 εκατ. ευρώ, ενώ αυξάνεται στο 32,5% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ και μέχρι 200 εκατ. ευρώ και στο 35% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν (αντί για κάθε τρίμηνο που ισχύει σήμερα).
Αιτιολογική έκθεση

Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων
Με τις διατάξεις του άρθρου 55 αντικαθίστανται οι διατάξεις των δυο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και αυξάνεται η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου από 30% έως 35%,κλιμακωτά, στα έσοδα επί του μικτού κέρδους που αφορά στα ποσά τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας τυχερών παιγνίων του κατόχου της επίγειας ή διαδικτυακής αδείας.
 

Διάταξη νόμου

Άρθρο 56
Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων
1. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (ΑΊ80) αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται και κλιμακωτά διαμορφώνεται ως εξής:
α) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί μικτού κέρδους μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ
β) Ποσοστό τριάντα δύο και μισό τοις εκατό (32,5%) επί μικτού κέρδους για το υπερβαίνον τμήμα από εκατό εκατομμύρια και ένα (100.000.001) ευρώ έως και διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ
γ) Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί μικτού κέρδους για το υπερβαίνον τμήμα από διακόσια εκατομμύρια και ένα (200.000.001) ευρώ και πάνω Τα ως άνω ετήσια ποσά μικτού κέρδους προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.
Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν».
2. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1 Ιανουάριου 2016. Για έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2016 έως και το τέλος του προηγούμενου μήνα από τον μήνα δημοσίευσης του παρόντος, η καταβολή πραγματοποιείται εμπρόθεσμα εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα δημοσίευσης του παρόντος.
Κατάργηση φόρου Ζύθου

β. Καταργείται ο φόρος (3%) επί του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου.

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 57
Κατάργηση φόρου επί του ζύθου
Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται η επιβολή φόρου 3% υπέρ του Δημοσίου επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου. Με τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται η επιβολή φορολόγησης επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου.
Διάταξη νόμου

Κατάργηση φόρου επί του ζύθου
Οι διατάξεις του άρθρου 39 του β.δ. της 24/9-20/10/1958 (Α’ 171) και της περ. 14 της Υποπαραγράφου Δ. 12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) καταργούνται.
Φόρος κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου (από 1.1.2017)  – Φόρος κατανάλωσης στον καφέ (από 1.1.2017)

Με τις ρυθμίσεις του ανωτέρω Κεφαλαίου τροποποιούνται – συμπληρώνονται – καταργούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001). Ειδικότερα:

α. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ως ακολούθως:
Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092, με συντελεστή δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος.
Στον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00, με συντελεστή τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
Στον μη καβουρντισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00 και 0901 12 00, με συντελεστή δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους
Στον στιγμιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΧ 2101 1292 και 2101 12 98, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.

β. Τα εν λόγω προϊόντα δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α.
γ. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγμή, ο αναλογών Φ.Π.Α.
δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.
Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 58
Προσθήκη άρθρου 53Α στο ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265)
Ι,Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου προστίθεται μετά το άρθρο 53 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», νέο άρθρο 53Α, με το οποίο εισάγονται εθνικές διατάξεις για την επιβολή φόρου κατανάλωσης στα υγρά που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς και στον καφέ.
Ειδικότερα, στα υγρά που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ο συντελεστής φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε 10 λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος, στον καβουρδισμένο καφέ, σε 3 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, στον μη καβουρντισμένο καφέ, σε 2 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους, στον στιγμιαίο καφέ, σε 4 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους και στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΧ 210112 92 και 210112 98, σε 4 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
Επιπλέον, για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τον περιέκτη επαναπλήρωσης, την παραγωγή καφέ και τον εγκεκριμένο αποθηκευτή. Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα να τίθενται τα προϊόντα αυτά είτε παράγονται εγχωρίως είτε παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη-Μέλη είτε εισάγονται από Τρίτες Χώρες σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και να τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό, με σκοπό αφενός μεν τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αφετέρου δε τη
βέλτιστη παρακολούθηση της φορολογητέας ύλης από τις αρμόδιες τελωνειακός αρχές.
Αναφορικά με το απαιτητό του φόρου κατά τη θέση σε ανάλωση, καθώς και τη διαδικασία και τις διατυπώσεις βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου προβλέπεται ότι εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στα προϊόντα του προτεινόμενου άρθρου οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 56 και 109 του ν.2960/01. Επιπλέον, καθορίζεται ρητά με τις προτεινόμενες διατάξεις, η γένεση της υποχρέωσης καταβολής του εν λόγω φόρου κατά την παραλαβή προϊόντων από άλλα Κράτη-Μέλη. Η γένεση της υποχρέωση καταβολής του φόρου στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να εφαρμοστεί κατ’αναλογία με λοιπά υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. προϊόντα.
Καθορίζεται με σαφήνεια το πρόσωπο που είναι υπόχρεο για την καταβολή του φόρου σε κάθε περίπτωση, κατά την εισαγωγή, την απόκτηση από άλλο Κράτος- Μέλος, την εγχώρια παραγωγή και την έξοδο από την φορολογική αποθήκη. Επιπλέον, καθορίζεται με σαφήνεια η χρονική στιγμή βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου στις αντίστοιχες ως άνω περιπτώσεις.
Επιπλέον, καθορίζεται ότι, όπως σε όλα τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. ή τέλος ταξινόμησης προϊόντα, εισπράττεται και στην περίπτωση αυτή μαζί με τον φόρο κατανάλωσης και ο αναλογών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις Φ.Π.Α. Ακόμη προβλέπεται η έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Τέλος, προβλέπεται η αναγκαία εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση Αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και αποθηκευτών του προτεινόμενου άρθρου, οι διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων του παρόντος άρθρου καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων αυτού.
Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες στα πλαίσια της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του κράτους και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων.
2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.1.2017.
Διάταξη νόμου

Άρθρο 58
Προσθήκη άρθρου 53Α στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265)
1. Μετά το άρθρο 53 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» προστίθεται άρθρο 53Α, ως εξής:
«Άρθρο 53Α
Επιβολή Φόρου Κατανάλωσης-Βάση Υπολογισμού και Συντελεστές Φόρου-
Βεβαίωση και Είσπραξη του Φόρου.
1.Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ως ακολούθως:
α) Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092. Οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου του κωδικού Σ.Ο. 85437090 δεν υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται μόνο από την εξωτερική συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται μέσω αυτής, β) Στον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00.

γ) Στον μη καβουρντισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 090111 00 και 090112 00 δ) Στον στιγμιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 210111 00

ε) Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΧ 2101 12 92 και 210112 98.

 1. Οι συντελεστές φόρου κατανάλωσης που επιβάλλονται στα προϊόντα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ορίζονται ως ακολούθως:
  α) Για τα προϊόντα της περίπτωσης α’, δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος
  β) Για τα προϊόντα της περίπτωσης β’, τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους γ) Για τα προϊόντα της περίπτωσης γ’, δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους δ) Για τα προϊόντα της περίπτωσης δ’, τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους ε) Για τα προϊόντα της περίπτωσης ε’, τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.
 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου:
  α) ως «ηλεκτρονικό τσιγάρο» ορίζεται το προϊόν, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση ατμού με επιστόμιο ή στοιχείο του εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη, του δοχείου και της συσκευής χωρίς περιέκτη ή δοχείο. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορούν να είναι είτε επαναπληρώσιμα μέσω περιέκτη επαναπλήρωσης και δοχείου είτε
  επαναπληρώσιμα με περιέκτες μίας χρήσης.
  β) ως «περιέκτης επαναπλήρωσης» ορίζεται το δοχείο που περιέχει υγρό, το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να επαναπληρώσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, γ) ως «παραγωγή καφέ», δεν νοείται η φρύξη (καβούρντισμα), η άλεση και η συσκευασία του τελικού προϊόντος.
  δ) ως «εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου κατανάλωσης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει, κατέχει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.
  4. Τα προϊόντα της παρ. 1 τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη-Μέλη στο εσωτερικό της χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α.
  5. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του παρόντος νόμου, αναφορικά με το απαιτητό του φόρου κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση και οι διατάξεις του άρθρου 109 του ίδιου νόμου αναφορικά με τη διαδικασία και τις διατυπώσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στα προϊόντα του παρόντος άρθρου.
  6. Η υποχρέωση καταβολής του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παρ. 1, στην περίπτωση παραλαβής των προϊόντων αυτών από άλλα Κράτη- Μέλη γεννάται κατά την παραλαβή τους στο εσωτερικό της χώρας.
  7. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι κατά περίπτωση: α) το πρόσωπο που εισάγει από τρίτη χώρα τα ανωτέρω προϊόντα
  β) το πρόσωπο που αποκτά από άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. τα ανωτέρω προϊόντα γ) το πρόσωπο που παράγει εγχωρίως τα ανωτέρω προϊόντα, εκτός καθεστώτος αναστολής
  δ) ο εγκεκριμένος αποθηκευτής των προϊόντων αυτών.
  8. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα της παραγράφου 1 ενεργείται από την αρμόδια αρχή, ως κατωτέρω:
  α) ως προς την εισαγωγή, κατά την ίδια χρονική στιγμή που βεβαιώνονται και εισπράττονται οι λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
  β) ως προς την απόκτηση από άλλο Κράτος-Μέλος, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη γένεση της υποχρέωσης, εκτός εάν τα προϊόντα τεθούν άμεσα σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, γ) ως προς την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων αυτών, εκτός καθεστώτος αναστολής, το αργότερο εντός 10 ημερών από τη γένεση της υποχρέωσης, δ) ως προς την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι από το καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων, το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από το μήνα εξόδου από το καθεστώς αναστολής.
  9. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγμή, ο αναλογών Φ.Π.Α. Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τα άρθρα 19 και 20 του ν.2859/2000 (Α’ 248). Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές των προϊόντων του παρόντος άρθρου ασκούν το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους με την υποβολή του προβλεπόμενου παραστατικού στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
  10. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων του παρόντος άρθρου, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων.»
  2. Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1.1.2017

Νέοι συντελεστές ταξινόμησης επιβατικών
α. Ορίζονται νέοι συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι κυμαίνονται από 4% έως 32%, ανάλογα με τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων και καταργείται το κριτήριο του κυλινδρισμού.
β. Οι ως άνω συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (C02). Συγκεκριμένα για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (C02) είναι:
μικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλμ, οι συντελεστές μειώνονται κατά 5%, μεγαλύτερη από 120 και μικρότερη ή ίση από 140 γρ./χλμ, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 10%,
μεγαλύτερη από 140 και μικρότερη ή ίση από 160 γρ./χλμ, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 20%,
μεγαλύτερη από 160 και μικρότερη ή ίση από 180 γρ./χλμ, οι
συντελεστές αυξάνονται κατά 30%,
μεγαλύτερη από 180 και μικρότερη ή ίση από 200 γρ./χλμ, οι
συντελεστές αυξάνονται κατά 40%,
μεγαλύτερη από 200 και μικρότερη ή ίση από 250 γρ./χλμ, οι
συντελεστές αυξάνονται κατά 60%,
μεγαλύτερη από 250 γρ./χλμ, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 100%.
γ. Για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), καθώς και του αμέσως προηγούμενου προτύπου και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, οι προαναφερόμενοι συντελεστές αυξάνονται κατά 200%, ενώ για αυτοκίνητα οχήματα συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές αυξάνονται κατά 500%, σε συνδυασμό με την οριζόμενη περίπτωση.
δ. Υπόκεινται εφεξής και τα υβριδικά αυτοκίνητα σε τέλος ταξινόμησης περιοριζόμενο στο 50% του προβλεπόμενου. (Σήμερα τα οχήματα αυτά δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης).
ε. Προβλέπονται νέοι συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων, ως εξής:
10% και 8% για κλειστά και ανοιχτά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους αντίστοιχα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού,
5% για όλες τις βάσεις φορτηγών ανεξάρτητα του μικτού βάρους,
8% για επιβατικά διπλοκάμπινα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν χωριστό ανοιχτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων.
στ. Τα ποσά του τέλους ταξινόμησης στα οποία υποβάλλονται τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων της δασμολογικής κλάσης (δ.κ.) 87.01, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων) της δ.κ. 87.02, φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δ.κ. 87.04 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων της δ.κ. 87.05 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, προσαυξάνονται κατά πεντακόσια (500) ευρώ στις περιπτώσεις που από τη μετασκευή προκύπτει ανατρεπόμενο ή βυτιοφόρο όχημα.
ζ. Προβλέπεται ότι, η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται εφεξής, με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων του αυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού. (Σήμερα διαμορφώνεται από την άθροιση της τιμής χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου και τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα).
Η φορολογητέα αξία των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,10 αντί 0,30 που ισχύει για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% από 30% που είναι σήμερα, της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση.
η. Επανακαθορίζονται τα είδη στα οποία επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας.
θ. Ορίζεται ως χρόνος ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων η 1-6- 2016 και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό από την ημερομηνία αυτή και μετά. (άρθρο 59)
Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 59
Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 120,121,123,126 και 141 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 17 του ν.3833/2010
Με τις προτεινόμενες διατάξεις προστίθεται περίπτωση κ’ στο άρθρο 120, αντικαθίσταται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 7, καθώς και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 121, αντικαθίσταται το άρθρο 123 και η παράγραφος 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (265 Α’), για την αναμόρφωση της φορολογικής μεταχείρισης των επιβατικών αυτοκινήτων και των κλειστών φορτηγών μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης. Επίσης, με την αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (40 Α’) καταργείται ο φόρος πολυτελείας που επιβάλλονταν στα επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με την αξία τους.
Αναλυτικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνεται πλέον υπόψη, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, βάσει τιμοκαταλόγων οι οποίοι υποβάλλονται στις τελωνειακός αρχές, αντί της τιμής χονδρικής πώλησης, με σκοπό τη διασφάλιση, σε μεγαλύτερο βαθμό, της βάσης επιβολής του τέλους ταξινόμησης, καθώς και για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Ορίζονται επίσης, νέοι συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι κυμαίνονται από 4% έως 32%, ανάλογα με τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων και καταργείται το κριτήριο του κυλινδρισμού.
Οι ως άνω συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (C02), ώστε να ευνοούνται τα αυτοκίνητα με τις χαμηλότερες εκπομπές.
Επιπλέον, οι συντελεστές διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) που πληρούν εκ κατασκευής τα αυτοκίνητα, ώστε να ευνοούνται τα λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα.
Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, διατηρείται η απομείωση της φορολογητέας αξίας, ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος του αυτοκινήτου και μειώνεται ο συντελεστής για την περαιτέρω ποσοστιαία απομείωση, λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων από 0,30 σε 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί πέρα του ετησίου μέσου όρου, με σκοπό ο συντελεστής αυτός να αντιπροσωπεύει καλύτερα την πραγματική απομείωση, λόγω χιλιομέτρων. Επιπλέον, η απομείωση βάσει των διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%, αντί του μέχρι τώρα ισχύοντος 30%, της αξίας που προσδιορίζεται μετά τη απομείωση, ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος, για τους ίδιους λόγους.
Ειδικότερα, για τα μεταχειρισμένα κοινοτικά επιβατικά αυτοκίνητα, με πρώτη άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, ημερομηνία προτεινόμενης ισχύος των διατάξεων, προβλέπεται η δυνατότητα εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, με τις διατάξεις που ίσχυαν στη χώρα μας (ιστορικό τέλος ταξινόμησης), κατά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ε.Ε., με σκοπό την αποφυγή κάθε διάκρισης στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ καινούργιων και μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων στη σχεδιαζόμενη πρόταση και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οποίες το ποσό του προς επιβολή φόρου σε ένα μεταχειρισμένο όχημα δεν πρέπει να ξεπερνάει αυτό που είναι ενσωματωμένο σε ένα ήδη κυκλοφορούν και φορολογημένο στη χώρα όχημα, καθώς επίσης και ότι η επιβολή ενός φόρου δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει την αγορά όμοιων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλο κ-μ. Ανεξάρτητα από την εν λόγω πρόβλεψη, η αποφυγή διακρίσεων, διασφαλίζεται από τη σημαντική μείωση των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, η οποία αντισταθμίζει την αύξηση της βάσης επιβολής του.
Παράλληλα με τις προτεινόμενες αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης, προτείνεται η κατάργηση του φόρου πολυτελείας των επιβατικών αυτοκινήτων, ο οποίος έμμεσα ενσωματώνεται στο τέλος ταξινόμησης, το οποίο πλέον θα υπολογίζεται με συντελεστές, ανάλογα με την φορολογητέα αξία.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, για τα υβριδικά αυτοκίνητα καταργείται η πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και προβλέπεται μερική απαλλαγή κατά 50%, καθόσον για τα εν λόγω αυτοκίνητα δεν προβλεπόταν απαλλαγή από τον φόρο πολυτελείας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα υπό κρίση αυτοκίνητα έχουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και υπόκεινται στους χαμηλότερους συντελεστές.
Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις που αναφέρονται σε αυτοκίνητα «τύπου Jeep» της Δ.Κ. 87.04, καθόσον τα εν λόγω οχήματα κατατάσσονται, ούτως ή άλλως, στη δασμολογική κλάσή 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, ως επιβατικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων.
Δεν προβλέπεται πλέον ειδική φορολογική μεταχείριση για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, καθόσον, με την κατάργηση του κριτηρίου του κυλινδρισμού, αυτά παύουν να υπάγονται στους υψηλούς συντελεστές από 50% έως 346%, που αντιστοιχούσαν στα αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 2001 κυβικά εκατοστά και άνω, με μείωση κατά 50%.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, για κλειστά και ανοιχτά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους ορίζονται νέοι συντελεστές 10% και 8% αντίστοιχα, ανεξάρτητα κυλινδισμού, ενώ για όλες τις βάσεις των φορτηγών, ανεξάρτητα του μικτού βάρους ορίζεται ενιαίος συντελεστής 5%. Για επιβατικά διπλοκάμπινα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπο¬ρευμάτων, ορίζεται συντελεστής 8%. Τέλος, καθορίζεται ότι η φορολογητέα αξία για τα εν λόγω οχήματα διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων.
Τέλος, με την παράγραφο 13 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.6.2016 και καταλαμβάνουν αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Διάταξη νόμου

Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 120,121,123,126 και 141 του
ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 17 του ν.3833/2010
1. Προστίθεται περ. κ’ στο άρθρο 120 του ν.2960/2001 (Α’ 265), ως εξής:
«κ) «Λιανική τιμή πώλησης προ φόρων για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης»: η ανώτατη προτεινόμενη τιμή πώλησης, χωρίς ΦΠΑ, από τον κατασκευαστή, προκειμένου για εγχωρίως παραγόμενα οχήματα ή από τον εισαγωγέα/επίσημο αντιπρόσωπο, προκειμένου για εισαγόμενα και ενδοκοινοτικώς αποκτούμενα οχήματα, όπως αυτή προκύπτει από τους
υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Στην εν λόγω τιμή, η οποία ισχύει από την ημερομηνία υποβολής του τιμοκαταλόγου, συμπεριλαμβάνεται η αξία του πρόσθετου εξοπλισμού, καθώς και η αξία ειδικών εκδόσεων του οχήματος και κάθε είδους διαμορφωτικό της τιμής πώλησης κόστος. Οι λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων κατά μάρκα, μοντέλο, παραλλαγή και έκδοση των οχημάτων δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στο διαδίκτυο.»

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 121 του ν.2960/2001 αντικαθίσταται, ως εξής:
  «2. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:
  α) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ, 4%.
  β) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 14.000 ευρώ και μέχρι 17.000
  ευρώ, 8%.
  γ) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 17.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, 16%.
  δ) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 20.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ, 24%.
  ε) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 25.000 ευρώ, 32%. στ) Για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (E.E.L.124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερης:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 5%
Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 9%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 15%

ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1959/1991 (123 Α’) και της αριθ. Β.27660/712/10.7.1992 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (519 Β’), εφαρμόζονται και για τα πετρέλαιο κινητά οχήματα της προηγούμενης περίπτωσης στ’.
η) Για την επιλογή του συντελεστή των περιπτώσεων α’ έως ε’, για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία της παραγράφου 1 του άρθρου 126, πριν από τις προβλεπόμενες μειώσεις από το άρθρο αυτό.»

 1. Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, ως εξής:
  «3. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1, των οποίων η εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα – C02 (συνδυασμένος κύκλος) είναι:
  α) μικρότερη ή ίση των 100 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 μειώνονται κατά 5%
  β) μεγαλύτερη από 120 και μικρότερη ή ίση από 140 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 10% γ) μεγαλύτερη από 140 και μικρότερη ή ίση από 160 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 20% δ) μεγαλύτερη από 160 και μικρότερη ή ίση από 180 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 30% ε) μεγαλύτερη από 180 και μικρότερη ή ίση από 200 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 40% στ) μεγαλύτερη από 200 και μικρότερη ή ίση από 250 γρ./χλμ, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 60% ζ) μεγαλύτερη από 250 γρ./χλμ οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 αυξάνονται κατά 100%».
 2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, ως εξής:
  «4. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παραγράφου 1 τα οποία:
  α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 50%
  β) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου και δεν είναι συμβατικής τεχνολογίας, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 200% γ) δεν πληρούν προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2, αυξάνονται κατά 500%, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 3.»
  5. Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, ως εξής:
  «5. Τα υβριδικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από το 50% του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλους ταξινόμησης. Τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.»
  6. Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, ως εξής:
  «7. Σε περίπτωση που ο κάτοχος μεταχειρισμένου κοινοτικού επιβατικού αυτοκίνητου, με πρώτη άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδοθείσα πριν από την 1η Ιουνίου του 2016, εκτιμά ότι το προς επιβολή τέλος ταξινόμησης, όπως βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 και τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, υπερβαίνει το υπολειπόμενο τέλος ταξινόμησης που είναι ενσωματωμένο σε όμοιο, της αυτής μάρκας και τύπου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου ή ελλείψει αυτών σε όχημα παρόμοιο ή παρεμφερές που έχει ήδη ταξινομηθεί στη χώρα πριν από την εν λόγω ημερομηνία, έχει δικαίωμα να αιτηθεί τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126. Για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες συντελεστές του τέλους ταξινόμησης και τα ισχύοντα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, κατά τον χρόνο της πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τέλος ταξινόμησης για τα υπό κρίση αυτοκίνητα, βεβαιώνεται σύμφωνα με το μικρότερο ποσό, όπως προκύπτει μεταξύ του ιστορικού τέλους ταξινόμησης και του τέλους ταξινόμησης, όπως αυτό υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου και τις διατάξεις του άρθρου 126του παρόντος νόμου. Με την απόφαση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 126, καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή αυτή και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»
  7. Αντικαθίσταται το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, ως εξής:
  «8. Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους ταξινόμησης των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η διαπίστωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ κατασκευής το όχημα, πραγματοποιείται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με βάση την προσκομιζόμενη σε αυτήν έγκριση τύπου ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης του οχήματος.
  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων μεταξύ του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος και της αντίστοιχης έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης θα γίνεται με βάση τις αναγραφόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και το αναγραφόμενο πρότυπο εκπομπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το όχημα στην έγκριση τύπου ή στο δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου.»
 3. Αντικαθίσταται το άρθρο 123 του ν. 2960/2001, ως εξής:
  «Αρθρο 123
  Τέλος ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων
  1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και τα αυτοκίνητα οχήματα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03 της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής: α) Φορτηγά αυτοκίνητα, μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
  β) Ανοικτά φορτηγά μέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)
  γ) Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ποσοστό δέκα
  τοις εκατό (10%)
  δ) Βάσεις των φορτηγών αυτοκινήτων των προηγούμενων περιπτώσεων, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
  ε) Αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων για τον οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων της Δ.Κ. 87.03, ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%)
  στ) Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων α’ έως και ε’ προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου, ζ) Για τα αυτοκίνητα οχήματα που καθορίζονται στις περιπτώσεις β’ και ε’, τα οποία με την προσθήκη στον ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύμματος από άκαμπτο στερεό υλικό, διασκευάζονται σε οχήματα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα των δασμολογικών κλάσεων 87.04 και 87.03, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1573/1985 (Α’ 201).
  Ως αυτοκίνητο όχημα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα νοείται όχι μόνο αυτό που εκ κατασκευής το αμάξωμά του είναι κλειστό, αλλά και αυτό που προκύπτει με την προσθήκη στο αμάξωμα ανοικτού φορτηγού της περίπτωσης β’, καθώς και στον ανοικτό χώρο φόρτωσης των οχημάτων της περίπτωσης ε’, καλύμματος από άκαμπτα στερεά υλικά, ανεξάρτητα αν αφαιρείται εύκολα ή δύσκολα ή αν το πίσω μέρος του αμαξώματος παραμένει ανοικτό.
  η) Αυτοκίνητα οχήματα, ανοικτά ή κλειστά, τρίκυκλα ή τετράκυκλα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 92/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1992 (EEL 225 της 10.9.1992) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας αυτής ή μεταγενέστερης, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως:
  ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣΚάτω των 50 κυβικών εκατοστών 0%
  Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 4%
  Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 8%
  Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 14%2. Προκειμένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται από μετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, το αναφερόμενο στην περ. γ’ της προηγούμενης παραγράφου ποσοστό τέλους τριπλασιάζεται και υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά.
  3. Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων των περ. β’, γ’ και των βάσεων αυτών, καθώς και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων.
  Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η ως άνω τιμή λιανική πώλησης προ φόρων απομοιώνεται με βάση τα στοιχεία που η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών διαθέτει και η τελική φορολογητέα αξία καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή.
  4. Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων της περ. α’ της παρ. 1 και των βάσεων αυτών, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:
  α) Την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία για τα καινούρια αυτοκίνητα.
  Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η τιμή που καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών με βάση τα στοιχεία που η υπηρεσία αυτή διαθέτει. Η τεκμαρτή αυτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς), β) Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται, γ) Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας.
  5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα που διασκευάζονται σε κλειστά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 2443/1996 ( Α’265 ) υποβάλλονται αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το ν. 1573/1985 (Α’201′) σε τέλος ταξινόμησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής:
  -Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 901 – 1.400 κυβ. εκατοστά, επτακόσια τριάντα τρία (733) ευρώ.
  -Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 – 1.800 κυβ. εκατοστά, χίλια είκοσι επτά (1.027) ευρώ.
  -Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 – 2.000 κυβ. εκατοστά, χίλια τετρακόσια εξήντα επτά (1.467) ευρώ.
  -Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω, δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά (2.347) ευρώ.6. Τα ηλεκτροκίνητα φορτηνά αυτοκίνητα και τα οχήματα της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.
  7. Τα ανοικτά ή κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων που προέρχονται από διασκευή ελκυστήρων της δασμολογικής κλάσης (δ.κ.) 87.01, επιβατικών αυτοκινήτων (λεωφορείων) της δ.κ. 87.02, φορτηγών αυτοκινήτων ψυγείων της δ.κ. 87.04 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος ταξινόμησης, αυτοκινήτων οχημάτων ειδικών χρήσεων της δ.κ. 87.05 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υποβάλλονται, αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το ν. 1573/1985 (Α’ 201), σε τέλος ταξινόμησης το ύφος του οποίου ορίζεται ως εξής:
  – Μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους μέχρι και 7,5 τόνους 1.000 ευρώ.
  – Μικτού βάρους πάνω από 7,5 τόνους μέχρι και 14 τόνους 1.800 ευρώ.
  – Μικτού βάρους πάνω από 14 τόνους 2.500 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά πεντακόσια (500) ευρώ στις περιπτώσεις που από τη μετασκευή προκύπτει ανατρεπόμενο ή βυτιοφόρο όχημα
  8. Αναστέλλεται η βεβαίωση του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στα φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και στις βάσεις αυτών, που παραλαμβάνονται με προορισμό τη διασκευή τους στο εσωτερικό της χώρας, μετά από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, υπό τους όρους και διατυπώσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
  Το τέλος ταξινόμησης που αναλογεί στα διασκευασθέντα έτοιμα οχήματα, που προορίζονται για ταξινόμηση στη χώρα μας, επιβάλλεται και εισπράττεται με την ολοκλήρωση της διασκευής των οχημάτων αυτών.
  Ομοίως και για τα προερχόμενα από διασκευή των βάσεων των δασμολογικών κλάσεων 87.02 και 87.06 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας έτοιμα οχήματα, το τέ¬λος ταξινόμησης με το οποίο επιβαρύνονται επιβάλλεται και εισπράττεται μετά την ολοκλήρωση της διασκευής των βάσεων αυτών.
  Για τα ως άνω οχήματα που δεν προορίζονται για ταξινόμηση στη χώρα μας, μετά την ολοκλήρωση της διασκευής επιτρέπεται με την τήρηση των διατυπώσεων και διαδικασιών να επαναποστέλλονται σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να εξάγονται σε τρίτη χώρα χωρίς καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης που έτυχαν αναστολής.
  Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, ως φορολογητέα αξία για τα φορτηγά οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας λαμβάνεται η αξία της βάσης, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παράγραφους, στην οποία προστίθεται και το κόστος της διασκευής.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση του προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 5. Τα δικαιολογητικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των φορτηγών οχημάτων ανεξαρτήτου προελεύσεως ή των εγχωρίως παραγομένων, καθορίζονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 .»
 6. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001, ως εξής:
  «1. Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων του αυτοκινήτου, κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπρόσωπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.
  Για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα, λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή λιανικής πώλησης όμοιου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί κατά το ποσοστό απομείωσης που ορίζεται ανάλογα με την ηλικία του και την κατηγορία αμαξώματος.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται τα ως άνω ποσοστά ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας του αυτοκινήτου και ανά κατηγορία αμαξώματος. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των εν λόγω ποσοστών, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού των ποσοστών των ενδιάμεσων μηνών καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
  Η φορολογητέα αξία, μετά την ως άνω απομείωση, μειώνεται περαιτέρω ποσοστιαία με χρήση συντελεστή 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Η απομείωση βάσει διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% της αξίας που προσδιορίζεται μετά την ως άνω απομείωση.
  Ο ετήσιος μέσος όρος διανυθέντων χιλιομέτρων, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας διάταξης, ορίζεται στις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000). Η συνολική απομείωση, περιλαμβανόμενης και της απομείωσης λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων πέραν του μέσου όρου, δεν δύναται να υπερβαίνει το 95%.»
 7. Διαγράφεται η φράση «της περίπτωσης α» από το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 126 του ν.2960/2001.
 8. Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 141 του ν.2960/2001, ως εξής:
  «4. Όπου στις κείμενες διατάξεις και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις αναφέρεται η φράση «αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας», νοείται εφεξής ότι αυτή δεν έχει εφαρμογή.»

 

 

Αλλαγές στο φόρο πολυτελείας

 

Αιτιολογική έκθεση

Παράλληλα με τις προτεινόμενες αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης, προτείνεται η κατάργηση του φόρου πολυτελείας των επιβατικών αυτοκινήτων, ο οποίος έμμεσα ενσωματώνεται στο τέλος ταξινόμησης, το οποίο πλέον θα υπολογίζεται με συντελεστές, ανάλογα με την φορολογητέα αξία.

Διάταξη νόμου

Αρθρο 59

 1. Το άρθρο 17 του ν.3833/2010 (Α’ 40) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Άρθρο 17
  Ειδικός φόρος σε είδη πολυτελείας
  1. Επιβάλλεται φόρος πολυτελείας επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τα άρθρα 19 και 20 του ν. 2859/2000 ( Α’ 248 ‘) για τα ενδοκοινοτικούς αποκτούμενα και τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες και επί της τιμής πώλησης προ Φ.Π.Α. για τα εγχωρίως παραγόμενα, στα παρακάτω είδη:
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
α) Δέρματα ερπετών, κροκοδείλων, σαυροειδών και αγρίων ζώων γενικά καθώς και πτηνών, φαριών και θαλασσίων ζώων γενικά, κατεργασμένα ή μη. Κωδικός Σ.Ο. 41.06.40, 41.13.30, ΕΧ41.14.10.90 4103.20, ΕΧ 4103.90, ΕΧ 4106.91, ΕΧ 4106.92 10%
β) Τεχνουργήματα από δέρμα της περίπτωσης α). Κωδικός Σ.Ο. 42.02.21.00, 42.02.31.00, 42.03.30.30 10%
γ) Υποδήματα από δέρμα της περίπτωσης α). Δ.Κ. ΕΧ 64.03 10%
δ) Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα. Δ.Κ. 43.03 10%
ε) Τάπητες από οποιαδήποτε ύλη που περιέχουν μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι σε ποσοστό πάνω από 10% στο συνολικό βάρος. Κωδικός Σ.Ο. 57.01.10.10, 57.01.90.10 10%
στ) Μαργαριτάρια ακατέργαστα ή κατεργασμένα, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες, συνθετικές ή ανασχη ματισμένες, κατεργασμένες ή ακατέργαστες. Εξαιρούνται εκείνες που προορίζονται για βιομηχανική χρήση. Διαμάντια έστω και κατεργασμένα Δ.Κ. 71.01, ΕΧ 71.02, ΕΧ 71.03 και 71.04. 10%
ζ) Σκόνη διαμαντιού και σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες φυσικές ή συνθετικές. Δ.Κ. 71.05 10%
 1. Για σκοπούς εφαρμογής της περ. ιβ’ της παρ. 1, ως ιδιωτική χρήση νοείται η χρησιμοποίηση αεροπλάνου, υδροπλάνου και ελικόπτερου για μη εμπορική δραστηριότητα.
  3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:
  α) τα είδη των περιπτώσεων η’, θ’, ι’ και ια’ του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου αυτού, των οποίων η φορολογητέα αξία επιβολής του φόρου πολυτελείας είναι μικρότερη των χιλίων (1.000) ευρώ ανά τεμάχιο.
  β) τα είδη των περιπτώσεων η’, θ’ και ι’ του πίνακα της παραγράφου 1 από άργυρο των δασμολογικών κλάσεων ΕΧ 7113, ΕΧ 7114 και ΕΧ 7115
  4. Ειδικότερα από τον ως άνω φόρο πολυτελείας εξαιρούνται τα εγχωρίως παραγόμενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των επιχειρήσεων.
  5. Ο φόρος πολυτελείας των μεταφορικών μέσων της περίπτωσης ιβ’ του πίνακα της παραγράφου 1 , ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές παράλληλα με τη βεβαίωση και είσπραξη των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ως προς τις κυρώσεις εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 142 και επόμενα του ν. 2960/2001.
  6. Για τα είδη της παραγράφου 1 που προέρχονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, ο φόρος πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις τελωνειακές αρχές κατά τη θέση αυτών σε ανάλωση, ενώ τα προερχόμενα από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα εγχωρίως παραγόμενα, ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία.
  7. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για μεν τα εγχωρίως παραγόμενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόμενα από τα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση.
  8. Ο φόρος πολυτελείας της παραγράφου 1 για τα εγχωρίως παραγόμενα ειδικά για τα πωλούμενα λιανικώς για τα οποία προηγούμενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πολυτελείας λόγω παραγωγής τους από την ίδια επιχείρηση, επιβάλλεται επί της τιμής λιανικής πώλησης προ Φ.Π.Α., μειωμένης κατά 30%. Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται εάν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από τον αποκτώντα, για δε τα εγχωρίως παραγόμενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος. Οι διατάξεις του ν. 2523/1997 ( Α’179 ) εφαρμόζονται αναλόγως και στη φορολογία αυτή.
  9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδοση του φόρου αυτού στις Δ.Ο.Υ..
  10. Τα είδη της παρ. 4 που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.
  11. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»
  13. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 12 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.6.2016 και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

Αύξηση φόρου στα τσιγάρα (ισχύς από 1.1.2017)
10α. Αυξάνεται: σε 26% από 20% που είναι σήμερα ο συντελεστής του αναλογικού φόρου των τσιγάρων, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα), σε 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους από 156,70 που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στο λεπτοκομμένο καπνό για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων.

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 60
Τροποποιήσεις των άρθρων 73, 81, 87 και 97 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
1. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου 1 αυξάνεται η φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών και ειδικότερα των τσιγάρων και του λεπτοκομμένου καπνού.
Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις της παραγράφου Ια του άρθρου αυτού αυξάνεται ο συντελεστής του αναλογικού φόρου των τσιγάρων από 20% σε 26%, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα). Με τον τρόπο αυτό επέρχεται επιβάρυνση είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (0,22) ανά πακέτο τσιγάρων των 20 τεμαχίων, λαμβάνοντας υπόψη τη Σταθμισμένη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) των τσιγάρων που έχει καθοριστεί για το έτος 2016.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού αυξάνεται ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στο λεπτοκομμένο καπνό για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, από τα 156,70 στα 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, στον οποίο επέρχεται επιβάρυνση είκοσι έξι λεπτών του ευρώ (0,26) ανά συσκευασία των 20 γραμμαρίων.
Διάταξη νόμου

Άρθρο 60
Τροποποιήσεις των άρθρων 73,81,87 και 97 του ν.2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας»
1. α. Η παρ. 1 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε ένα πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 82,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, και β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου είναι 26% και υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’ δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 ευρά» ανά χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα).» β. Η παρ. 3 του άρθρου 97 του ν.2960/01 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.»

 

Κατάργηση της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης που εφαρμόζεται στην περιοχή της Δωδεκάνησου (ισχύς από 1.1.2018 )
Καταργούνται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. για την αιθυλική αλκοόλη στην περιοχή Δωδεκανήσου. ββ) Αυξάνεται:
ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη μπύρα σε 5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 2,60 ευρώ που είναι σήμερα και
σε 2,5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 1,30 ευρώ που είναι σήμερα, ο μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ε.Φ.Κ., έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, που επιβάλλεται στην μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
Αιτιολογική έκθεση

 

 1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2α αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 81 του ν.2960/2001 με σκοπό την κατάργηση της εφαρμογής μειωμένου συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης που εφαρμόζεται στην περιοχή της Δωδεκάνησου. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2β αντικαθίστανται η παράγραφος 2 καθώς και το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν.2960/2001 και αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη μπύρα σε 5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας και αντίστοιχα σε 2,5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας ο μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, που επιβάλλεται στην μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.

 

Διάταξη νόμου

 1. α. Η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν.2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
  «3.Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
  Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.» β. Η παρ. 2 του άρθρου 87 του ν.2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
  «2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε πέντε ευρώ (5€) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.»
  γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν.2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50 €) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας.»

 

Αύξηση φόρου καυσίμων (ισχύς από 1.1.2017)
Αυξάνονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. ορισμένων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 73, του ν.2960/2001. Ειδικότερα, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ.: της βενζίνης των περιπτώσεων β’ και γ’ , από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα, του φωτιστικού πετρελαίου κινητήρων, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα, των υγραερίων (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, από 330 σε 430 ανά 1000 χιλιόγραμμα, και του βιοντήζελ της περίπτωσης κστ’, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα.

 

Αιτιολογική έκθεση

 1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3α αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) ορισμένων ενεργειακών προϊόντων της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001. Ειδικότερα, ο συντελεστής ΕΦΚ της βενζίνης των περιπτώσεων β’ και γ’, αυξάνεται από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων, των περιπτώσεων στ’, ζ’ και η’, αυξάνεται από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα και ο συντελεστής ΕΦΚ των υγραερίων (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων της περίπτωσης ιγ’ αυξάνεται από 330 σε 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα. Επιπλέον, στο πλαίσιο καθιέρωσης ενιαίου συντελεστή ΕΦΚ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ του φωτιστικού πετρελαίου των περιπτώσεων ι’, ια’ και ιβ’, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα. Επίσης αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ του βιοντήζελ της περίπτωσης κστ), της παραγράφου 1, του άρθρου 73, καθόσον η φορολογία του προϊόντος αυτού ακολουθεί εκείνη του πετρελαίου κίνησης.
  Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3β, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, αναπροσαρμόζεται από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Διάταξη νόμου

 1. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, οι περιπτώσεις β’, γ’, στ’, ζ’, η’, ι’, ια’, ιβ’, ιγ’ και κστ’ αντικαθίστανται ως εξής :

. Οι συντελεστές Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα παρακάτω ενεργειακά προϊόντα, ορίζονται ως ακολούθως :

Είδος Κωδικός ΣΟ Ποσό φόρου μονάδα επιβολής
β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο 2710 1141 και ΕΧ 27101145 700
– με αριθμό οκτανίων μέχρι 96,5 1.000 λίτρα
με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5 ΕΧ27101145 και 27101149
γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.0.2710 11 51 και 2710 11 59 2710 11 41 2710 11 45 και 2710 11 49 700 1.000 λίτρα
στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 2710 19 41 2710 19 45 και 2710 19 49 410 1.000 λίτρα
ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 2710 19 41 2710 19 45 και 2710 19 49 410 1.000 λίτρα
η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ) και ζ) 2710 19 41 2710 19 45 και 2710 19 49 410 1.000 λίτρα
ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 2710 19 21 και 2710 19 25 410 1.000 λίτρα
ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 2710 19 21 και 2710 19 25 410 1.000 λίτρα
ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από 2710 19 21 και 2710 19 25 410 1.000 λίτρα
αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ια)
ιγ) Υγραέρια (LPG) που 271112 11 έως
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα 2711 19 00 430 1.000 χιλιόγραμμα
κινητήρων
κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ) 3824 90 99 410 1.000 λίτρα»
 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3α’ ισχύουν από 1.1.2017, οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 1.1.2018 και οι διατάξεις της παραγράφου 3β’ ισχύουν από 15.10.2016.
  Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 1, οι υπόχρεοι για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του άρθρου 101 του ν.2960/2001 που επιβάλλεται στα τσιγάρα και τον λεπτό κομμένο καπνό, θέτουν κάθε μήνα σε ανάλωση ποσότητα των εν λόγω προϊόντων, όχι μεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των μηνιαίων αναλώσεών τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

Αύξηση φόρου πετρελαίου θέρμανσης (ισχύς από 15.10.2016.)

δ. Αυξάνεται από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, ε. Καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων. (άρθρο 60)

Αιτιολογική έκθεση

 1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 4 καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel θέρμανσης) και για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη θέρμανσης) ορίζεται ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διάταξης της παραγράφου 3β η 15.10.2016, λόγω έναρξης της χειμερινής περιόδου διάθεσης των εν λόγω προϊόντων με μειωμένο συντελεστή ΕΦΚ κατά την ημερομηνία αυτή. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αποθεματοποίησης τα οποία θα οδηγήσουν σε μεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη των αναμενόμενων δημοσίων εσόδων, εισάγεται μεταβατική διάταξη ενόφει της έναρξης ισχύος των αυξήσεων των συντελεστών στα τσιγάρα και στον λεπτοκομμένο καπνό από 1.1.2017, σύμφωνα με την οποία  περιορίζονται οι ποσότητες που θα αναλωθούν κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη ισχύος των αυξήσεων σύμφωνα με το μέσο όρο των αναλωθεισών ποσοτήτων του προηγουμένου έτους.
  Οι ως άνω προτεινόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται στα πλαίσια της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του κράτους και της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων.

Διάταξη νόμου

3β. Το πρώτο εδάφιο της περ. α’, της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.2960/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για την εφαρμονή των παραπάνω περιπτώσεων ζ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), και ια’ για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο.»

 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3α’ ισχύουν από 1.1.2017, οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 1.1.2018 και οι διατάξεις της παραγράφου 3β’ ισχύουν από 15.10.2016.
  Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 1, οι υπόχρεοι για την καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του άρθρου 101 του ν.2960/2001 που επιβάλλεται στα τσιγάρα και τον λεπτό κομμένο καπνό, θέτουν κάθε μήνα σε ανάλωση ποσότητα των εν λόγω προϊόντων, όχι μεγαλύτερη από την ποσότητα που αντιστοιχεί στον μέσο όρο των μηνιαίων αναλώσεών τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

 

Ρύθμιση για το φυσικό αέριο
α. Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ. το φυσικό αέριο των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει από 1-6-2016. β. Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη), του άρθρου 73, του ν.2960/2001. Ειδικότερα:
Στην περίπτωση ιζ) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της οικιακής χρήσης και της χρήσης από τους λοιπούς καταναλωτές. Όσον αφορά την οικιακή χρήση ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. μειώνεται από 1,5 σε 0,30 €/Gigajoule.
Στην περίπτωση ιη) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων και ως καύσιμο θέρμανσης, αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. και πλέον επιβάλλεται κλιμακωτά, αναλόγως της κατανάλωσης που πραγματοποιείται.
Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις ισχύουν από 1-1 -2017. (άρθρο 61)
Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 61
Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78 του ν. 2960/2001 (Α’ 265)
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
1. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 χορηγείται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το προτεινόμενο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας.
2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2, αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) του φυσικού αερίου των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη), της παρ. 1 του άρθρου 73, του ν.2960/2001.
Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση ιζ) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, γίνεται διαχωρισμός μεταξύ της οικιακής χρήσης και της χρήσης από τους λοιπούς καταναλωτές. Όσον αφορά την οικιακή χρήση ο συντελεστής ΕΦΚ μειώνεται από 1,5 σε 0,30€/Gigajoule, ενώ για την χρήση από τους λοιπούς καταναλωτές παραμένει σε 1,50 €/Gigajoule. Το προτεινόμενο μέτρο αποσκοπεί στη φορολογική ελάφρυνση των καταναλωτών φυσικού αερίου για οικιακή χρήση.
β) Στην περίπτωση ιη) που αφορά στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιστ) και ιζ) της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, αναπροσαρμόζεται ο συντελεστής ΕΦΚ και πλέον επιβάλλεται κλιμακωτά, αναλόγως της κατανάλωσης που πραγματοποιείται. Το προτεινόμενο μέτρο αποσκοπεί αφενός μεν στην ενίσχυση των ενεργειοβόρων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο στην χώρα μας, δεδομένου ότι ο συντελεστής ΕΦΚ μειώνεται, όσο αυξάνεται η κατανάλωση φυσικού αερίου, αφετέρου δε στην παροχή κινήτρων για την χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον ενεργειακών προϊόντων.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.6.2016, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από 1.1.2017.
Διάταξη νόμου

Άρθρο 61
Τροποποιήσεις των άρθρων 73 και 78 του ν. 2960/2001 (Α’ 265)
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001 οι περιπτώσεις ιζ’ και ιη’ αντικαθίστανται ως εξής:

Η περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν.2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 και το φυσικό αέριο της Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

«ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ΦΟΡΟΥ ΣΕ
ΕΥΡΩ
ιζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 2711 11 00 και Gigajoule μεικτή
-για οικιακή χρήση 27112100 0,30 θερμογόνος δύναμη
-για χρήση από τους λοιπούς καταναλωτές 1,50
ιη) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω ιστ) και ιζ) περιπτώσεις
-για ετήσια κατανάλωση >3.600.000 Gjoule (>1.000.000 Mwh) 0,30
-για ετήσια κατανάλωση από 1.800.001 έως 3.600.000 Gjoule (από 2711 11 00 και 27112100 0,35 Gigajoule μεικτή
500.001 έως 1.000.000 θερμογόνος
Mwh) δύναμη»
-για ετήσια κατανάλωση από 360.001 έως 1.800.000 Gjoule (από 100.001 έως 500.000 Mwh) 0,40
-για ετήσια κατανάλωση από 36.000 έως 360.000 Gjoule (από 10.000 έως 100.000 Mwh) 0,45 .
-για ετήσια κατανάλωση < 36.000 Gjoule (<10.000 1,50

 

 

 

Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους τους.

Δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία του ν.43 54/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, κ.λπ. (άρθρο 62)

 

Αιτιολογική έκθεση

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους τους.

Διάταξη νόμου

Λοιπές φορολογικές διατάξεις
1. Η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (ΑΊ76) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.
2. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, η παρ. 1 εφαρμόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31Π Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες και για συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που συνάπτονται από την 1η Ιανουάριου 2016 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.
3. Για διαγραφές χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, η παρ. 1 εφαρμόζεται αποκλειστικά για οφειλές οι οποίες την 31η Μαρτίου 2016 ήταν επίδικες ή για οφειλές οι οποίες κατά την ανωτέρω ημερομηνία ήταν ρυθμισμένες με δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την 1Π Ιανουάριου 2016 ή για οφειλές που κατά την 31η Μαρτίου 2016 ήταν σε καθυστέρηση και οι σχετικές αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίων υποβάλλονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.
4. Η ωφέλεια που αποκτά φυσικό πρόσωπο και η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν θεωρείται εισόδημα και απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς.
5. Η παρ. 4 εφαρμόζεται αποκλειστικά για οφειλές που την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες και για συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που συνάπτονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 

 

Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου – (Ισχύς από  1.1.2016 και μετά.)

Προβλέπεται ότι, ο οφειλόμενος από τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου φόρος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές.
Αντίστοιχη διάταξη για τον ελάχιστο οφειλόμενο φόρο τίθεται και για τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, για τις οποίες επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων ημεδαπής.
Επίσης, ο φόρος επί των κερδών των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ ως προς τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ο ελάχιστος οφειλόμενος φόρος κυμαίνεται από 0,025% έως 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού τους, ανάλογα με την κατηγορία αυτών.
Τα ανωτέρω ισχύουν από 1-1-2016. (άρθρα 45 – 49)
Αιτιολογική έκθεση

 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του ν.3371/2005, καθόσον με τις διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 46 του ν.4172/2013 που ισχύουν από 1.1.2014 οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα κάθε είδους εισοδήματά τους, μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005.
  2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές. Περαιτέρω, καταργούνται το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.3371/2005 καθόσον με τις διατάξεις του ν.4172/2013 δεν προβλέπεται φόρος επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών. Τέλος, για νομοτεχνικούς λόγους καταργείται η αναφορά στα άρθρα 113 και 116 του ν.2238/1994 και γίνεται μνεία σε αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν.4174/2013.

Διάταξη νόμου

Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (άρθρο 39
ν.3371/2005)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.3371/2005 (ΑΊ78) καταργείται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν.3371/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς), προσαυξανόμενου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεων τους, πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα. Ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές. Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουάριου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των μετόχων της. Οι διατάξεις του ν.4174/2013 (Α’170) εφαρμόζονται αναλόγως και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.»

 

 

Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Ισχύς από  1.1.2016 και μετά.)

 

Αιτιολογική έκθεση

 1. Με την παράγραφο 1 τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 και διευκρινίζεται ότι οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου επί των -μερισμάτων ημεδαπής, όπως προκύπτει και από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ν.2778/1999.
  2. Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν.2778/1999. Επίσης, επικαιροπόιείται το άρθρο 31 του ν.2778/1999 καθόσον με τις διατάξεις του ν.4172/2013 δεν προβλέπεται φόρος επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών και επιπλέον, από 1.1.2014 και μετά η παρακράτηση επί των διανεμομένων μερισμάτων ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013. Επίσης, καταργείται για νομοτεχνικούς λόγους η αναφορά στα άρθρα 113 και 116 του ν.2238/1994 και γίνεται μνεία σε αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν.4174/2013.
  3. Με την παράγραφο 3 επικαιροπόιείται η παράγραφος 7 του άρθρου 31 του ν.2778/1999, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013.

Διάταξη νόμου

Άρθρο 46
Φορολογικές Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
(άρθρο 31 ν.2778/1999)
1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 (Α’295) μετά τη λέξη «εξωτερικού,» προστίθεται η φράσης «πλην μερισμάτων ημεδαπής,».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Επιτοκίου Αναφοράς) προσαυξανομένου κατά μία (1) ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα. Ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα που ακολουθεί το χρονικό διάστημα που αφορούν οι εξαμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων μερισμάτων ο φόρος αυτός συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας και των μετόχων της. Οι διατάξεις του ν.4174/2013 (Α’170) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Για τα διανεμόμενα μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013. Κατά τον υπολογισμό του παραπάνω φόρου δε λαμβάνονται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές των ΑΕΕΑΠ, εταιρείες του άρθρου 22 παράγραφος 3 περιπτώσεις δ’ και ε’ του παρόντος νόμου, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριμένα στις καταστάσεις επενδύσεών τους.».
3. Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.».

 

 

Φορολογικές Ρυθμίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων (άρθρο 20 ν.2778/1999) (Ισχύς από  1.1.2016 και μετά.)

 

Αιτιολογική έκθεση

Φορολογικές Ρυθμίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων (άρθρο 20
ν.2778/1999)
Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2778/1999 και προβλέπεται ότι ο φόρος που υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Περαιτέρω προβλέπεται ότι οι διατάξεις του ν.4174/2013 εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Διάταξη νόμου

Άρθρο 47
Φορολογικές Ρυθμίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων (άρθρο 20
ν.2778/1999)
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.2778/1999 (Α’295) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φόρος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθημερινά, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αποδίδεται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουάριου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του.».
2. Στο άρθρο 20 του ν.2778/1999 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι διατάξεις του ν.4174/2013 (Α’170) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.».

 

Φορολογικές Ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 103 ν.4099/2012) (Ισχύς από  1.1.2016 και μετά.)

Αιτιολογική έκθεση
Άρθρο 48
Φορολογικές Ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 103 ν.4099/2012)
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, καθόσον με τις διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 46 του ν.4172/2013 που ισχύουν από 01.01.2014 οι ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα κάθε είδους εισοδήματά τους, μη εφαρμοζομένων των όσων ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4099/2012.
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 και προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από:
α) το 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς,
β)το 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ,
γ) το 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτούς ΟΣΕΚΑ,
δ) το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μετοχικούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ.».
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού επικαιροποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 καθόσον πλέον δεν προβλέπεται φόρος επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών και περαιτέρω, οι ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα κάθε είδους εισοδήματά τους.
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού επικαιροποιείται η παράγραφος 5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 καθόσον από 1.1.2014 και μετά η παρακράτηση επί των διανεμομένων μερισμάτων ορίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013.
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι οι διατάξεις του ν.4174/2013 εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
Διάταξη νόμου

Άρθρο 48
Φορολογικές Ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 103 ν.4099/2012)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 (Α’ 250) καταργείται.
2. Πριν από το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 103 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος:
α) του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου
για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς,
β) του 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ,
γ) του 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτούς ΟΣΕΚΑ,
δ) του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μετοχικούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ.».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από τον φόρο που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν τα ακόλουθα ποσά:
α) τυχόν φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, β) τυχόν φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2, και έχει καταβληθεί από άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στα μερίδια των οποίων έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ.
Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, μεταφέρεται για έκπτωση εκ του φόρου που οφείλεται με τις επόμενες δηλώσεις.».
4. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, η φράση «της παραγράφου 1 του άρθρου 54 και της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του ν.2238/1994» αντικαθίσταται με τη φράση ς «των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013».
5. Στο άρθρο 103 του ν.4099/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι διατάξεις του ν.4174/2013 (Α’ 170) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού.».
Άρθρο 49
Οι διατάξεις των άρθρων 45 έως 48 ισχύουν από 1.1.2016 και μετά.

 

 

Αλλες ρυθμίσεις
α. Συνιστάται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) μία επιπλέον θέση ειδικού συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και θέση Διευθυντή, ο οποίος προΐσταται αυτού και η οποία καλύπτεται από ένα εκ των ειδικών συνεργατών.
Για τις αποδοχές των υπηρετούντων στις εν λόγω θέσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4354/2015, που αφορούν στους μετακλητούς υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ
Ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα:

 1. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει σωρευτικά να πληροί το ενήλικο φυσικό πρόσωπο για να θεωρηθεί επαγγελματίας αγρότης. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων θα πρέπει:
  Το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος που λαμβάνεται από αγροτική δραστηριότητα, να ανέρχεται στο 50% από 35% που είναι σήμερα.
  Να τηρεί λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κλπ.
 2. Παύει, από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, η ισχύς του διορισμού και οι εξουσίες των εκκαθαριστών της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.) οι αρμοδιότητες των οποίων περιέρχονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανατίθεται εφεξής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της και ορίζεται νέα καταληκτική προθεσμία διενέργειας της απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων της λυθήσας και υπό εκκαθάριση ανωτέρω εταιρίας, η 31-12-2016.
 3. α. Παρατείνονται από τη λήξη τους: μέχρι και τις 30-9-2016, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LEADER 2007-2013. έως 30-6-2016, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς για την υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

β. Με υπουργική απόφαση, εκδίδεται πρόσκληση για την υποβολή και επιλογή σχεδίων τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο CLDD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, κλπ. (άρθρο 65)
Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 65
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ειδικότερα:
α) Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 65 τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (ΑΊ51) και του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (ΑΊ73), σε εφαρμογή του ν. 4336/2015 (Α’ 94), με σκοπό την τροποποίηση του ορισμού του επαγγελματία αγρότη.
Ο ορισμός του επαγγελματία αγρότη αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα των αγροτών της χώρας. Κρίνεται απαραίτητο να γίνει πιο αυστηρός ο ορισμός αυτός, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατέχουν τον τίτλο του επαγγελματία αγρότη αντλούν το κυριότερο μέρος του ετήσιου εισοδήματος τους (τουλάχιστον το 50%) από την ενασχόληση τους στον αγροτικό χώρο.
β) Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι εξουσίες τών εκκαθαριστών της εκκαθάρισης της Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ (ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ) που συνεστήθη με τα άρθρα 46 επ. του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 23 και 24 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223Α), η οποία είχε λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση με το άρθρο 2 του ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206Α), ανατίθενται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η δε δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ ανατίθεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Αν και έχει παρέλθει πενταετία από τη θέση της εταιρείας (ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ) σε καθεστώς εκκαθάρισης η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται η υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, άλλοτε ως ενάγουσα και άλλοτε ως εναγόμενη, όπως προκύπτει και από όλες τις εκθέσεις διαχείρισης των εκκαθαριστών της. Η συνέχιση του έργου της εκκαθάρισης με τον τρόπο που διενεργείται σήμερα ( αμοιβές εκκαθαριστών , ορκωτών ελεγκτών, δικηγόρων, λογιστών) παρουσιάζει δυσανάλογα υψηλό κόστος, αν σκεφτεί κανείς ότι η εξουσία των υφιστάμενων σήμερα εκκαθαριστών περιορίζεται αποκλειστικά στην επιμέλεια για δικαστική εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ και στην παρακολούθηση της πορείας των δικών που έχουν διανοιγεί. Ειδικώς μάλιστα
όταν ουδείς μπορεί να προβλέψει τον χρόνο που θα απαιτηθεί έως την τελική έκβαση των υποθέσεων αυτών, πολλές από τις οποίες βρίσκονται ακόμα στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας.
γ) Με τις παραγράφους 5, 6, 7, 8 και 9, προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, και σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), που είναι απαραίτητες τόσο για την εναρμόνιση ορισμένων θεμάτων με τα οριστικοποιημένα κείμενα των προγραμμάτων ευθύνης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) όσο και για τη βέλτιστη υλοποίησή τους.
δ) Ειδικότερα, με την παράγραφο 5, επιδιώκεται η προσθήκη νέου εδαφίου στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), η οποία κρίνεται σκόπιμη για την απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πράξεων στο πλαίσιο του LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και για την εναρμόνιση με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ε) Με την παράγραφο 6 επιδιώκεται η προσθήκη νέας παραγράφου στο τέλος του άρθρου 30 του ν. 4314/2014, η οποία κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τόσο των ΟΤΔ όσα και των Υποστηρικτικών Μηχανισμών για το μεταβατικό αυτό διάστημα, για την υλοποίηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020 ώστε να ολοκληρωθούν τα συνεχιζόμενα έργα της περιόδου 2007 – 2013 με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο και να ενεργοποιηθεί το νέο ΠΑΑ 2014 – 2020 χωρίς καθυστερήσεις, προς όφελος ανάπτυξης της υπαίθρου. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν επιφέρουν καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό καθόσον για την ολοκλήρωση των έργων των ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν θα καταβληθεί πρόσθετο ποσό στις ΟΤΔ, ενώ το ποσό που αφορά στην προπαρασκευαστική φάση του νέου LEADER / CLLD καθώς και στους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς θα καλύφθεί από τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ΠΑΑ 2014 – 2020.
στ) Με την παράγραφο 7 επιδιώκεται η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 66 του ν. 4314/2014, η οποία κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόβλεψη του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) του ΠΑΑ 2014-2020 και του άρθρου 13 του Ν. 4314/14 για εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες.
ζ) Με την παράγραφο 8 επιδιώκεται η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 69 του ν. 4314/2014, η οποία κρίνεται σκόπιμη για την επιτάχυνση υλοποίησης μέτρων του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στο πλαίσιο του νέου LEADER / CLLD.
η) Τέλος, με την παράγραφο 9, επιδιώκεται η διευκόλυνση της υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναφορικά με τις πληρωμές των δημοσίων έργων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα, παρέχοντας τη δυνατότητα καταβολής των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους λογαριασμούς, εκτός των δικαιούχων και των αναδοχών των έργων.
 

Διάταξη νόμου

ΟΡΙΣΜΟΣ TOY ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ
Άρθρο 65
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’151), όπως ισχύει, τροποποιείται ως έξης:
α) Η περ. α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και
αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία», β) Η υποπερίπτωση βα’ της περ. β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«βα) Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του», γ) Η υποπερίπτωση βγ’ της περ. β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ) Είναι ασφαλισμένος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις της απόληφης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα. Το ποσοστό του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος που αναφέρεται στην υποπερίπτωση αγ’ της περίπτωσης α’ και στην υποπερίπτωση βα’ της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους.»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 (ΑΊ73), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
  α) Η υποπερίπτωση ββ’ της περ. α’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
  «ββ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση
  τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος του και».
  β) Η υποπερίπτωση αα’ της περ. β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
  «αα) Είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας και ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, μισθωτής ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης. Το ως άνω φυσικό πρόσωπο ασχολείται με μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 50% τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήματος του».
  γ) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ’ της περ. β’ της παρ.1 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρα. Το ποσοστό του 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος που αναφέρεται στην υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης α’ και στην υποπερίπτωση αα’ της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους».
 2. Όπου στις διατάξεις των ν.3874/2010 και ν.2520/1997 αναφέρεται η ασφάλιση αγροτών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, νοείται η ασφάλισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Από τη δημοσίευση του παρόντος παύει η ισχύς του διορισμού και οι εξουσίες των εκκαθαριστών της υπό εκκαθάριση Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ (ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ) που συνεστήθη με τα άρθρα 46 επ. του ν. 2637/1998 (Α’200), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 23 και 24 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (Α’ 223), η οποία είχε λυθεί και τεθεί σε εκκαθάριση με το άρθρο 2 του ν. 3895/2010 (Α’206). Οι αρμοδιότητες των άνω εκκαθαριστών περιέρχονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ ανατίθεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Χορηγείται νέα προθεσμία σε συνέχεια της λήξασας ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του ν. 3895/2010 (Α’ 206) για τη διενέργεια της προβλεπόμενης στο εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3895/2010 από τον Υπουργό Οικονομικών απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων της λυθείσας Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ, έως την 31-12- 2016. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εκκαθάριση της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ και ιδίως η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων της υπό εκκαθάριση εταιρείας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, του λοιπού αρχείου αυτής στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και η ημερομηνία λήξης της εκκαθάρισης.
  5. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
  «Ειδικά για τις πράξεις στο πλαίσιο παρεμβάσεων Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), η εγγραφή στο ΠΔΕ πραγματοποιείται σε έναν ενάριθμο κωδικό με την απόφαση έγκρισης των τοπικών προγραμμάτων».
  6. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
  «5. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τις ομάδες τοπικής δράσης (ΟΤΔ), στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος LEADER 2007 – 2013, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και τις 30-9-2016, για την ολοκλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του ανωτέρω προγράμματος καθώς και για την προετοιμασία της προπαρασκευαστικής φάσης του προγράμματος LEADER/CLLD της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020. Αντίστοιχα οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνήφθησαν από τους Υποστηρικτικούς Μηχανισμούς για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τις 30-6-2016 για την ολοκλήρωση των ανειλημμένων υποχρεώσεων του ανωτέρω Άξονα 3, καθώς και για την προετοιμασία της προπαρασκευαστικής φάσης του προγράμματος LEADER/CLLD της προγραμματικής περιόδου 2014 -2020.»
  7. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
  «5. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δύναται να εκχωρούνται δυνάμει του άρθρου 65 του παρόντος νόμου».
  8. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
  «3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδίδεται πρόσκληση για την υποβολή και επιλογή σχεδίων τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και ρυθμίζονται τα συναφή με τη διαδικασία θέματα. Σε συνέχεια της πρόσκλησης αυτής εκδίδεται Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των σχεδίων αυτών».
  9. Στο πλαίσιο πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις, η καταβολή της ενίσχυσης επί του αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου της πράξης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πραγματοποιείται στον λογαριασμό του δικαιούχου ή του αναδόχου.
  Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των τυχόν συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.».

 

 

 

‘Αλλες ρυθμίσεις

Ι.α. Μειώνεται από 15.000 σε 10.000 λίτρα ανύδρου αλκοόλης το όριο ημερήσιας παραγωγικής δυναμικότητας των οινοπνευματοποιείων Β’ κατηγορίας, προκειμένου να αδειοδοτηθούν,.
β. Με την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν.δ. της 29- 12-1923 καθορίζονται οι τηρητέες διαδικασίες για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (κατασχέσεις, δημεύσεις, πρόστιμα κ.λπ.) στις περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα του ζύθου και των προϊόντων ζύθου.
Επιπλέον, εξαιρείται ο τομέας του ζύθου και των προϊόντων ζύθου από το πεδίο εφαρμογής του ν. 4235/2014. (άρθρο 66)

 1. Τροποποιείται το άρθρο 6 του ν. 4303/2014 σχετικά με την παραγωγή και διάθεση ξυδιού και καθορίζονται οι αρμόδιες Αρχές, οι έλεγχοι, οι AUE διαδικασίες και οι κυρώσεις για τις σχετικές παραβάσεις, αναφορικά με την παραλαβή και χρήση από τα οξοποιεία πρώτων υλών (εκτός της αιθυλικής αλκοόλης) που έχουν μη μηδενικό συντελεστή Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τον ν. 4346/2015. (άρθρο 67)
 2. α. Φάρμακα, τα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή O.T.C.), μπορούν να καταταγούν περαιτέρω στην υποκατηγορία των φαρμακευτικών προϊόντων γενικής διάθεσης (γενικής διάθεσης φάρμακα ή ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), εφόσον πληρούνται επιπροσθέτως και σωρευτικά τα αναφερόμενα κριτήρια.

β. Τα φάρμακα, τα οποία κατατάσσονται στην υποκατηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. διατίθενται λιανικώς στο κοινό μόνο από τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία και από σημεία πώλησης (καταστήματα χωρίς την παρουσία φαρμακοποιού ή βοηθού φαρμακοποιού) πλην των φαρμακείων.
γ. Απαγορεύεται η λιανική πώληση των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. από κατόχους άδειας κυκλοφορίας, παραγωγούς, αντιπροσώπους και εισαγωγείς φαρμάκων. Κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας ή άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, παραγωγοί, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς φαρμάκων μπορούν να πωλούν χονδρικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. και στα σημεία πώλησης πλην των φαρμακείων που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
δ. Όποιος χωρίς να έχει το εκ του νόμου δικαίωμα, πωλεί ή διαθέτει προς πώληση λιανικώς ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. τιμωρείται με τις οριζόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. (άρθρο 68)

 1. Με κ.υ.α., μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στις
  προϋποθέσεις, τις διαδικασίες, τους όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση πράξεων, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προγραμμάτων του ΕΟΧ, άλλων ευρωπαϊκών ταμείων ή διεθνών ή διακρατικών προγραμμάτων. (άρθρο 69)

Πηγή taxheaven.gr

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Back To Top