skip to Main Content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Φορολογικά σημεία του πολυνομοσχεδίου για την αποκάλυψη των εισοδημάτων και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Μισθοδοσία μέσω τραπέζης από 22-12-2016
Δεν εκπίπτουν επιχειρηματικές δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης (π.χ. δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, αμοιβές εργαζομένων με μπλοκάκι), εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ισχύει από 22-12-2016

Αφορολόγητο μισθωτών υπηρεσιών (αμοιβών Διαχειριστών – μέλη ΔΣ – κατά επάγγελμα αγρότες- μιθωτοί) από 1-1-2017
Οι διατάξεις του νόμου για το πλαστικό χρήμα προβλέπουν τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστού του δηλωθέντος εισοδήματος ως εξής:

  • 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.
  • 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
  • 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω και μέχρι 30.000 ευρώ.

Εφόσον οι φορολογούμενοι συγκεντρώσουν λιγότερες από τις απαιτούμενες αποδείξεις, θα επιβάλλεται πρόστιμο 22% στη διαφορά μεταξύ των απαιτούμενων αποδείξεων και αυτών που δεν συγκεντρώθηκαν.

 

Λιανικές πωλήσεις από 22-12-2016
Δεν επιτρέπεται η εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (Λιανικές Πωλήσεις) άνω των 500 ευρώ (από 1.500 που ισχύει σήμερα), με μετρητά.

 

Παροχή σε είδος παραχώρησης οχήματος από 1-1-2016

Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής:

α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα,
ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα.

Το ανωτέρω ποσοστό καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:
1) 0-2 έτη καμία μείωση
2) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)
3) 6-9 έτη μείωση εικοσιπέντε τοις εκατό (25%)
4) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%)

Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ Φόρων έως 12.000 ευρώ.» Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουάριου 2016 και μετά.

 

Φόρος υπεραξίας σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας
Η επιβολή φόρου υπεραξίας σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας αναστέλλεται για ένα ακόμη έτος, δηλαδή μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017. Σημειώνεται ότι η επιβολή φόρου υπεραξίας επί των μεταβιβάσεων ακινήτων προβλεπόταν να τεθεί αρχικά σε εφαρμογή από το 2015.

 

Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης.
Η ρύθμιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε όσους φορολογούμενους δεν είχαν υποβάλει καθόλου δηλώσεις ή είχαν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις ανακριβώς ή ελλιπώς, να υποβάλουν αρχική ή τροποποιητική δήλωση και να συμπεριλάβουν νέα φορολογητέα ύλη μέχρι τη λήξη του προγράμματος την 31η Μαΐου 2017.
Με την ρύθμιση δεν υιοθετείται η επιβολή ενός αυτοτελούς, χαμηλού φορολογικού συντελεστή, κατά τα πρότυπα των προηγούμενων προγραμμάτων οικειοθελούς συμμόρφωσης, ούτε δημιουργούνται «συνθήκες φορολογικής αμνηστίας» προς τους φορολογούμενους, κατά την έκφραση της αιτιολογικής έκθεσης. Συνεπώς, δεν φαίνεται να παρέχεται ισχυρό, ουσιαστικό κίνητρο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικότερη προσέλκυση των φορολογουμένων και μεγαλύτερη επιτυχία του προγράμματος αυτού.
Όμοια προς τα προηγούμενα προγράμματα, η προτεινόμενη ρύθμιση καταλαμβάνει κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά, εφόσον η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έχει λήξει μέχρι τις 30.9.2016. Ενδεικτικά, η ρύθμιση καταλαμβάνει τους φόρους εισοδήματος, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, Φ.Π.Α., τα τέλη χαρτοσήμου κ.λπ.
Και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί εντολή ελέγχου ή θα εκδοθεί μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31.5.2017) μπορούν να υπαχθούν στην προτεινόμενη ρύθμιση, καθώς και φορολογούμενοι για τους οποίους έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων. Στην πλειοψηφία, ωστόσο, των περιπτώσεων αυτής της κατηγορίας, προβλέπονται ακόμη υψηλότεροι συντελεστές πρόσθετων φόρων και βραχύτερες προθεσμίες για την υποβολή της οικειοθελούς δήλωσης, στο βαθμό φυσικά που αφορά σε φορολογητέα ύλη που αποτελεί αντικείμενο της σχετικής εντολής.

Ο κύριος φόρος που επιβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης υπολογίζεται με βάση τη φορολογική κλίμακα του έτους που ίσχυε κατά τον αντίστοιχο χρόνο. Ενδεικτικά, οι κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχουν ως εξής:
2002-2006: φόρος 40% για ποσά > των €23.000
2007-2009: φόρος 40% για ποσά > των €75.000
2010-2012: φόρος 45% για ποσά > των €100.000
2013-2015: φόρος 42%για ποσά > των €42.000

Πρόσθετοι φόροι υπολογίζονται ως ποσοστά επί του ποσού του κύριου φόρου ως εξής:
8% αν η υποβολή της δήλωσης γίνει μέχρι και την 31.3.2017
10% αν η υποβολή της δήλωσης γίνει μετά την 31.3.2017
13% αν έχει κοινοποιηθεί εντολή ελέγχου πριν την 12.12.2016
15% αν έχουν εκπνεύσει οι συντομότερες ειδικές προθεσμίες που προβλέπονται για τις περιπτώσεις που η εντολή ελέγχου έχει ήδη κοινοποιηθεί ή κοινοποιήθηκε μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή
30% αν μετά την εκπνοή των ειδικών προθεσμιών και πριν την υποβολή της δήλωσης, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποίησε προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου
25% αν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου πριν την 12.12.2016.
Οι παραπάνω πρόσθετοι φόροι αναπροσαρμόζεται περαιτέρω βάσει συγκεκριμένων συντελεστών για χρήσεις πριν το 2010, οι οποίοι μπορεί να φτάνουν μέχρι και το 25% αναλόγως του έτους εντός του οποίου έληγε η προθεσμία υποβολής της εκάστοτε αρχικής δήλωσης. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται για έτη έως 2001- 25%, 2002 – 23%, 2003 – 20%, 2004 – 16%, 2005 – 15%, 2006 – 12%, 2007 – 10%, 2008 – 6%, 2009 – 5%, 2010 και μετά – 0%. Καταλαβαίνουμε, επίσης, πώς στον φορολογούμενο θα καταλογιστεί προφανώς και εισφορά αλληλεγγύης ως προς χρήσεις κατά τις οποίες ίσχυε. Έτσι, το συνολικό ποσοστό φόρου που θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος εθελοντικής συμμόρφωσης μπορεί να ξεπεράσει για συγκεκριμένα χρόνια το 60%.
Δηλώσεις για φορολογητέα ύλη και αντικείμενα που δεν έχουν περιληφθεί σε εντολή ελέγχου ή προσωρινό προσδιορισμό του φόρου υποβάλλονται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31.5.2017). Δηλαδή, εάν ένας φορολογούμενος ελέγχεται για συγκεκριμένο φόρο σε συγκεκριμένη φορολογική χρήση, μπορεί να υπαχθεί κανονικά στο προτεινόμενο πρόγραμμα οικειοθελούς συμμόρφωσης ως προς άλλα φορολογικά αντικείμενα ή άλλα έτη.
Εάν μέχρι τις 12.12.2016 έχει ήδη κοινοποιηθεί οριστικό φύλλο ελέγχου, οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικειοθελούς συμμόρφωσης ως προς τη φορολογητέα ύλη που έχει περιληφθεί στις πράξεις αυτές.
Η ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν φαίνεται να αποκλείει την έναρξη ελέγχου κατά του φορολογουμένου. Η διάταξη που αναφέρει ότι «η υποβολή δηλώσεων δεν συνιστά από μόνη της κριτήριο επιλογής προς έλεγχο» μάλλον ανασφάλεια παρά ανακούφιση προκαλεί.
Η καταβολή των οφειλών μπορεί να ρυθμιστεί σε μέχρι 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τον φορολογούμενο που υπήχθη στο πρόγραμμα οικειοθελούς συμμόρφωσης. Η απώλεια της ρύθμισης συνεπάγεται την έκπτωση από το ευνοϊκό καθεστώς, τον εκ νέου προσδιορισμό του οφειλόμενου φόρου και την επιβολή των πρόσθετων φόρων και των προστίμων από τα οποία απαλλάσσεται ο φορολογούμενος με την υπαγωγή του στο καθεστώς οικειοθελούς συμμόρφωσης.

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Back To Top