Skip to content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Οι αλλαγές του νέου εντύπου Ε3

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Α.1039/2023 απόφαση «Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» – Έντυπο Ε3».

Στην αρχή του νέου εντύπου έχουν προστεθεί ο κωδικός 013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος βάσει της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011» και ο κωδικός 014 «Ποσοστό περιθωρίου κέρδους των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005»

Σημειώνεται ότι ο κωδικός 013 σχετίζεται με τη διάταξη του άρθρου 180 του ν. 4972/2022 και αφορά την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

Άρθρο 180 του Ν.4972/2022:

Στο άρθρο 31 του Ν. 3986/2011 (Α΄152) προστίθεται παρ. 3α ως εξής:
«3α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται:
α) ο τρόπος υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης,
β) ο τρόπος και η διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος, και
γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».
2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.9.2022 και εφαρμόζεται προς τον σκοπό θεμελίωσης εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2022 και εφεξής.

 

Πίνακας Β’

Στον Πίνακα Β’ έγιναν αλλαγές στα πεδία που αφορούν το Κριτήριο Μεγέθους Οντοτήτων αρ.2 Ν.4308/2014. Επικαιροποιήθηκαν τα έτη και προστέθηκε πεδίο για τη συμπλήρωση του μέσου αριθμού εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (παρ.3α άρθρου 31 του Ν. 3986/2011) το οποίο συνδέεται με τον νέο κωδικό 013.

Πίνακας Γ’

Στον Πίνακα Γ’ έχει προστεθεί ο κωδικός 083 «Αγροτικές ενισχύσεις του άρθρου 61 του ν. 4919/2022, του άρθρου 113 του ν. 4926/2022 (κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις) και του άρθρου 95 του ν. 4982/2022 (ενεργειακή κρίση/λιπάσματα)» και αναδιατυπώθηκε το λεκτικό του κωδικού 082 σε σχέση με το έτος αναφοράς.

Πίνακας ΣΤ’

Στον Πίνακα ΣΤ’ έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί 942 και 982 που αντιστοιχούν στο λεκτικό «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική – βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022», οι οποίοι αφορούν το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στα πλαίσια της Συμβολαιακής Γεωργίας.

Άρθρο 15 του Ν.4935/2022
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών
1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι αγρότες μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του Ν. 4673/2020 (Α΄ 52) και προμηθεύουν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα με ποσότητες προϊόντων ίσες με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους, ή
β) είναι αγρότες που έχουν συνάψει σύμβαση με συγκεκριμένη επιχείρηση – αγοραστή, με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16, με την οποία δεσμεύονται για την εισφορά ποσοτήτων προϊόντων ίσων με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής τους.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Υποπίνακας κωδικών 144, 244, 344, 444, 5444

– Διαγράφηκε ο κωδικός 001 «Αφορολόγητη αποζηµίωση ειδικού σκοπού»

– Τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού 002 από «Αφορολόγητο ποσό επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που πλήττονται από θεοµηνίες/φυσικές καταστροφές ν.4728/2020, ν.4722/2020, ν.4797/2021, ν.4824/2021, ν.4839/2021, ν.4859/2021 κλπ)» σε «Αφορολόγητο ποσό επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που πλήττονται από θεοµηνίες/φυσικές καταστροφές ( ν.4797/2021, ν.4824/2021, ν.4859/2021 κλπ)»

– Τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού 007 από «Ωφέλεια επιχειρήσεων από τη διαγραφή ή τη ρύθµιση µέρους ή συνόλου των χρεών (άρθρ.99 επ. πτωχευτικού κώδικα, αρθρ. 170 ν.4738/2020)» σε «Ωφέλεια επιχειρήσεων από τη διαγραφή ή τη ρύθµιση µέρους ή συνόλου των χρεών (άρθρ.170 Ν.4738/2020)»

– Διαγράφηκε ο κωδικός 008 «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τοµέα (άρθρ. 146 ν.4764/2020)»

– Διαγράφηκε ο κωδικός 009 «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιµετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 σε τουριστικά γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρ. 139 ν.4764/2020 και άρθρ. 36 ν.4753/2020)»

– Τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού 014 από «Μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (αρθρ. τρίτο ν.4684/2020)» σε Μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής (αρθρ. τρίτο της από 30.3.2022 Π.Ν.Π. που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4684/2020)».

– Τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού 015 από «Αφορολόγητο ποσό της ζηµιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία σε ασφαλισµένες επιχειρήσεις (άρθρ.5 ν.4797/2021)» σε «Αφορολόγητο ποσό της ζημιάς που καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία ως επιχορήγηση σε ασφαλισμένες επιχειρήσεις (άρθρο 5 Ν.4797/2021 και άρθρο 101 Ν.4974/2021)»

– Τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού 017 από «Αφορολόγητη αποζηµίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσµεύτηκαν αναγκαστικά λόγω κορωνοϊού COVID 19 (άρθρ. 1 ν.4682/2020, αρθρ.42 ν.4790/2021 και άρθρ. 53 ν.4812/2021)» σε «Αφορολόγητη αποζηµίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσµεύτηκαν αναγκαστικά λόγω κορωνοϊού COVID 19 (άρθρ. 53 ν.4812/2021)»

– Προστέθηκε ο κωδικός 027 ««Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» (άρθρ. 9 Ν. 4890/2022)»

– Προστέθηκε ο κωδικός 028 «Ενίσχυση σε ελεύθερους επαγγελματίες λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους (άρθρ.81 Ν. 4916/2022)»

– Προστέθηκε ο κωδικός 030 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρ.83 Ν.4916/2022)»

– Προστέθηκε ο κωδικός 031 «Ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (άρθρ. 68 Ν. 4949/2022)»

– Τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού 026 από «Αφορολόγητα έσοδα ατοµικών πλοιοκτήτριων επιχειρήσεων ν.27/1975 καθώς και τα αφορολόγητα έσοδα των ατοµικών πλοιοκτήτριων επιχειρήσεων ρυµουλκών πλοίων που φορολογούνται µε το άρθρ. 57 του ν.4646/2019 ή µε το ν.27/1975» σε «Αφορολόγητα έσοδα ατομικών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων ν.27/1975 καθώς και τα αφορολόγητα έσοδα των ατομικών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που φορολογούνται με το άρθρ. 57 του Ν. 4646/2019 ή με το Ν.27/1975»

Υποπίνακας κωδικών 150, 250, 350, 450, 550

Τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού 003 από «Δαπάνες άρθρου 22Γ ν. 4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξηµένης έκπτωσης διαφηµιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 (εξωλογιστικά).» σε «Δαπάνες άρθρου 22Γ ν. 4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξηµένης έκπτωσης διαφηµιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 (εξωλογιστικά).».

Πίνακας Ζ
Υποπίνακας Ζ3

Προστέθηκαν οι κωδικοί 806, 826, 846, 866, 886 «Χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις κοινωφελούς φορέα (άρθρο 4 παρ. 1ια΄ Ν.4873/2021)».

Άρθρο 4 παρ. 1ια΄ Ν.4873/2021
ια. Κρατική χρηματοδότηση: Η ολική ή μερική χρηματοδότηση κοινωφελούς φορέα με σκοπό την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος, ή η επιχορήγηση κοινωφελούς φορέα για την υλοποίηση των σκοπών του, ή η οικονομική ή σε είδος ενίσχυση του κοινωφελούς φορέα από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 , καθώς και από κάθε κοινωφελή φορέα που έλαβε καθ΄ οιονδήποτε τρόπον χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για τους σκοπούς του παρόντος δεν λογίζεται ως κρατική χρηματοδότηση η χρηματοδότηση από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς.

Κατεβάστε το έντυπο Ε3 σε μορφή pdf

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο της φορολογικής αναμόρφωσης σε μορφή pdf

Πηγή e-forologia.gr

Back To Top