Skip to content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

Η νομοθεσία για την υποβολή δηλώσεων (χειρόγραφων) περιουσιακής κατάστασης, υφίσταται με τον Ν. 3213/2003, «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

Μεταγενέστερα και ειδικά εντός του 2014, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στον Ν. 3213/2003. Συγκεκριμένα:

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3213/2003υποβάλλονταν στην Επιτροπή του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002, για τελευταία φορά έως και την 14η Οκτωβρίου 2014.

Ο Ν. 3213/2003 τροποποιήθηκε ριζικά με τον Ν.4281/8-8-2014 (άρθρα 222 έως και 230). Με βάση το νόμο αυτό καταργήθηκε πλέον η υποβολή δηλώσεων στην επιτροπή του άρθρου 21 του Ν.3023/2002 (Επιτροπή κατά της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και συστήθηκε νέα Ανεξάρτητη Αρχή.

Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των αναφερομένων στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προσώπων ανατίθεται σε επιτροπή ελέγχου, η οποία ενεργεί ως ειδικό όργανο. Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αποτελείται από επτά (7) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Αντιπρόεδρος της Βουλής.

Ειδικές κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων, υποβάλλουν (όσοι είναι υπόχρεοι) αντίστοιχες δηλώσεις στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. (www.gedd.gr)

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως ε΄ της παραγράφου 1 για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αμφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων ελέγχου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή των οργάνων, που είναι αρμόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, του παρόντος άρθρου, κατάσταση υπόχρεων.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει, λεπτομερώς, τα υφιστάμενα κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Ελλείψεις ή ανακρίβειες της δήλωσης μπορούν να συμπληρωθούν από τον υπόχρεο αυθορμήτως προ της έναρξης ελέγχου της δήλωσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου.

Η δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων

Οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά τον Ν.3213/2003, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν, στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους. Η δήλωση περιλαμβάνει:

  • τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες
  • τη συμμετοχή τους στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιρειών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων
  • οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων τους
  • τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν δίνει στον υπόχρεο τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης

Από τη δήλωση «πόθεν έσχες» στην ηλεκτρονική εφαρμογή «www.pothen.gr»

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων, για τους υπόχρεους (και όχι για όλους τους φορολογούμενους) πρόκειται να υποβληθεί για πρώτη φορά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pothen.gr από την 1η Οκτωβρίου έως και την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή, ήδη είχε τεθεί σε λειτουργία από 31/12/2015, για τους υπόχρεους που υπαγόταν στην ελεγκτική δικαιοδοσία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, υποβλήθηκαν δε οι αντίστοιχες δηλώσεις στον ιστότοποhttps://www.pothen.gr/pothen/main/.

Δεδομένου ότι η εφαρμογή μέσω της οποίας θα κληθούν μετά την 1η Οκτωβρίου να υποβάλουν οι λοιποί υπόχρεοι, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η ίδια με την εφαρμογή που ήδη χρησιμοποίησε ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, δίνουμε πιο κάτω μερικές χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τη διαφοροποίηση του ηλεκτρονικού «πόθεν έσχες» σε σχέση με το χειρόγραφο που υποβαλλόταν έως τώρα:

· Η είσοδος στην εφαρμογή από τους υπόχρεους γίνεται με τους κωδικούς του Taxisnet

· Περιέχει δέκα τέσσερις σελίδες, όπου εκτός από τα ήδη γνωστά στις χειρόγραφες μέχρι σήμερα δηλώσεις, απαιτείται η αναγραφή αναλυτικών περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή, χρηματοοικονομικά προϊόντα στην ημεδαπή και αλλοδαπή, τραπεζικοί λογαριασμοί με τον αριθμό IBAN στο εσωτερικό και εξωτερικό, προσωπικοί και κοινοί, τραπεζικές θυρίδες και χρήματα εκτός τραπεζικού συστήματος.

· Η δήλωση θεωρείται αρχική, ανεξάρτητα αν είχαν και προγενέστερα υποβληθεί χειρόγραφες δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

· Η μεταφορά της περιουσιακής κατάστασης (ακίνητα) γίνεται μεν αυτόματα, αλλά θα πρέπει να επιλεγεί το κάθε ακίνητο ξεχωριστά επειδή η εφαρμογή απαιτεί τη συμπλήρωση και επιπλέον πεδίων (αριθμός συμβολαίου και ονοματεπώνυμο Συμβολαιογράφου, τρόπος απόκτησης χρημάτων, αντικειμενική αξία ακινήτου κ.λπ.)

· Υφίσταται πρόβλημα στην εφαρμογή μεταξύ αξίας του ακινήτου και καταβληθέντος ποσού, όταν υπάρχουν δύο ή παραπάνω συνδικαιούχοι. Η αξία του συμβολαίου θα πρέπει να συμφωνεί με το καταβληθέν τίμημα, μόνο που το πεδίο δέχεται ποσά ίσης αξίας με του συμβολαίου και δεν τα επιμερίζει στους συνδικαιούχους (τουλάχιστον αυτό συνέβαινε στην εφαρμογή προς τον Γ.Ε.Δ.Δ.)

· Στις περιπτώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν από χαριστική αιτία, συνεπεία ζωής ή θανάτου, (γονική παροχή, δωρεά, κληρονομιά), το σύστημα δέχεται ως αξία απόκτησης μηδενικές τιμές

· Στην εφαρμογή υπάρχει συνενωμένη και συνυποβάλλεται δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Τα πεδία συμπληρώνονται λεκτικά.

· Ζητούνται πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία αξίας που κάποιος κατέχει. Από ανακοινώσεις των αρμοδίων φορέων προκύπτει ότι σε πρώτη φάση αυτά θα αφορούν περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας τα οποία έχουν ασφαλιστεί και τα δεδομένα θα ληφθούν από ασφαλιστικές εταιρείες.

· Η εφαρμογή αντλώντας στοιχεία από το Taxisnet ανακυκλώνει τα δηλωθέντα από τον ίδιο τον φορολογούμενο και δεν αξιοποιεί άλλες βάσεις δεδομένων. Η δήλωση των ακινήτων δηλαδή έγγυται στο τι έχει δηλώσει κάποιος στο έντυπο Ε9 και δεν λαμβάνει στοιχεία από την εταιρεία κτηματολογίου ή κάποια άλλη αξιόπιστη πηγή. Συνεπώς, αν κάτι έχει δηλωθεί λάθος στο Ε9, θα δηλωθεί με το ίδιο λάθος και στην δήλωση περιουσιακής κατάστασης

· Η εφαρμογή ζητάει υπόλοιπα τραπεζικών καταθετικών λογαριασμών της 31/12. Αν αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν από τους υπόχρεους μέσω E-Banking, τότε θα πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχη αίτηση στην τράπεζα, η οποία υποχρεούται,χωρίς χρέωση και μέσα σε διάστημα τριών ημερών, να παρέχει τα στοιχεία στον αιτούντα

Οι ποινές

Για μη υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 150 έως 400 ευρώ και θα εισπράττεται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για μη υποβολή της δήλωσης μετά την πάροδο 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ή για υποβολή ανακριβούς δήλωσης προβλέπεται ποινή φυλάκισης και πρόστιμο έως 100.000 ευρώ. Εφόσον από την υποβολή ανακριβούς δήλωσης προκύπτει απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου τότε η ποινή φυλάκισης μπορεί να φθάσει ακόμη και τα δυο έτη και το πρόστιμο ακόμη και τις 500.000 ευρώ.

Σίγουρα το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση και πιθανόν, έως και την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει πρόβλημα ως προς τη δήλωση μετρητών «στο στρώμα» τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν για ποσά άνω των 15.000 ευρώ. Τυχόν δημοσιοποίηση αυτών των δεδομένων, είναι κατανοητό ότι δημιουργούν προβλήματα που άπτονται του κοινού ποινικού δικαίου. Με λίγα λόγια, πόσο ασφαλής είναι κάποιος ο οποίος, πιθανώς θέλοντας να εκμεταλλευτεί μελλοντική κάλυψη τεκμηρίων, σε περίπτωση που τα εισοδήματά του του δίνουν αυτή τη δυνατότητα, δηλώσει ότι έχει ως μετρητά στο σπίτι του το ποσό των 300.000 ευρώ και τα δεδομένα του προσώπου αυτού αναρτηθούν στο διαδίκτυο ή απλώς διαρρεύσουν με κάποιο τρόπο;

Σε κάθε περίπτωση, στους 120.000 υπόχρεους που θα κληθούν το αμέσως επόμενο διάστημα να υποβάλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων ηλεκτρονικά μέσω του www.pothen.gr τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Back To Top