skip to Main Content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(E-SHOP)

 

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Επικοινωνία

H εταιρία ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Α.Ε.  που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας,  διεύθυνση Ζαΐμη και Μαγνησίας 19, τηλέφωνο 2621034449, τκ 27131, email [email protected] ΑΦΜ 999765469 όπως νομίμως εκπροσωπείται (στο εξής η «Εταιρεία»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε, για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας, ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η ακόλουθη ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε λογιστική συναλλαγή με την Εταιρία, στα πλαίσια παραγγελίας και ακολούθως αγοράς των λογιστικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών μας, από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά σε Πελάτες και Επισκέπτες και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την Εταιρία, δια μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Για οποιαδήποτε απορία ή άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρία μας, ως «Υπεύθυνο Επεξεργασίας», στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] (ή τηλέφωνο) 2621034449

 

  1. Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, ο σκοπός και η νομιμότητα Επεξεργασίας τους

Με τον όρο «επεξεργασία» των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΓΚΠΔ, νοείται η κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους και τα οποία περιέρχονται σε γνώση της Εταιρίας, είτε στο πλαίσιο συναλλαγών του υποκειμένου των δεδομένων με την Εταιρία, είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η Εταιρία από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της Εταιρίας.

2.1 Δεδομένα: Κατά την είσοδό σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα δύνασθε να εγγραφείτε, μόνον ως φυσικά πρόσωπα – πελάτες – ιδιώτες (ένταξη του υποκειμένου ως ιδιώτη, χωρίς μόνιμη και διαρκή επαγγελματική σχέση). Για το λόγο αυτό, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα: όνομα, επίθετο, αριθμό φορολογικού μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  κωδικούς TAXISNET, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού για πιθανή επιστροφή χρημάτων από την ΑΑΔΕ, ή για τη δημιουργία του ως ακατάσχετου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία: α) της συζύγου, εφόσον πρόκειται να υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, β) το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ τέκνου/ων, (όταν το αίτημα σας υποβάλλεται για λογαριασμό των τέκνων σας για πρώτη φορά και οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να αντληθούν από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ) και γ) στην περίπτωση που φιλοξενείστε σε άλλη κατοικία,  τα στοιχεία του τρίτου (ατόμου) που σας φιλοξενεί, όπως και όλα τα δεδομένα που θα προκύψουν, ανάλογα με την προσφερόμενη από εμάς λογιστική υπηρεσία και εκείνα στα οποία θα αποκτήσουμε πρόσβαση κατά την είσοδό μας στην προσωποποιημένη πληροφόρηση της ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτημάτων σας.

Είναι πιθανό στην περίπτωση νέας αγοράς ακινήτου ή κινητού, να σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες της αγοράς τους (όπως συμβόλαιο ή αριθμός πινακίδων οχήματος, τίμημα κοκ) για την ασφαλή και νόμιμη δήλωσή τους.

Τα ως άνω δεδομένα περιορίζονται, ανάλογα με τον σκοπό των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, ούτως ώστε κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας κάθε υπηρεσίας – προϊόντος μας να σας ζητείται να καταχωρίσετε τα απαραίτητα, για εκάστη, εξ αυτών, στοιχεία.

Επίσης, κατά την επίσκεψή σας  στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας, ενώ, κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε επιπλέον το ονοματεπώνυμό σας, το email και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Στην περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την εγγραφή στο newsletter  μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το email σας. Σε αυτή την περίπτωση, σας παρέχεται πάντοτε η δυνατότητα διαγραφής ανά πάσα στιγμή.

 

2.2 Σκοπός: Η εταιρία μας, δια μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος (e- shop), έχει ως σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων σας, κατόπιν του αιτήματος υποστήριξής σας – παροχής των υπηρεσιών μας, δια μέσω της οποίας ολοκληρώνουμε την απορρέουσα συμβατική μας υποχρέωση και την υποβολή των αναγκαίων φορολογικών δηλώσεων, αιτημάτων, ρυθμίσεων και λοιπών λογιστικών ενεργειών, τις οποίες θα αιτηθείτε δια μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τις οποίες θα φέρουμε εις πέρας, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως αυτές καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά την επίσκεψή σας  στην ιστοσελίδα μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η προστασία της ιστοσελίδας μας από κακόβουλες επιθέσεις και κατάχρηση.

Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της ιστοσελίδας μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η δική σας εξυπηρέτηση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Στην περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την εγγραφή στο newsletter  μέσω της ιστοσελίδας μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι αποκλειστικά η ενημέρωσή σας για τα νέα της εταιρείας μας, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες – προϊόντα μας, για την έναρξη ή λήξη κάποιας προθεσμίας που ενδεχομένως σας αφορά. Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών.

 

Η εταιρία μας για το σκοπό αυτό προβαίνει στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ. Ως «κατάρτιση προφίλ» με αυτή την έννοια θεωρείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος σκοπός των παρεχόμενων στοιχείων – πληροφοριών, που κάθε φορά σας ζητούνται υποχρεωτικά, είναι η παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας μας, και η επιτυχής υποβολή της δήλωσης σας, στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.  Σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες μας.

2.3 Νομιμότητα: Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς ως χρήστες των υπηρεσιών μας, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Πριν την ολοκλήρωση του αιτήματος σας, θα σας ζητηθεί να συναινέσετε ρητά στην επεξεργασία των δεδομένων που εισαγάγατε, μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος- κειμένου, που θα σας εμφανιστεί.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι  σας ζητάται  η ρητή συγκατάθεσής σας επεξεργασίας των δεδομένων σας (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. α ΓΚΠΔ), για την δεδομένη στιγμή και την ολοκλήρωση της/των υπηρεσίας/ιών που έχετε αιτηθεί, χωρίς περαιτέρω ή μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία θα διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται κατωτέρω, δεν θα δύνανται όμως να επαναχρησιμοποιηθούν, για άλλη υπηρεσία- προϊόν πέραν αυτών της συγκεκριμένης παραγγελίας σας. Για το λόγο αυτόν , οι ιδιώτες φορολογούμενοι που επιλέγετε μία φορά το χρόνο την ετοιμασία και υποβολή της δήλωσης εισοδήματός σας, ή ακίνητης περιουσίας σας κοκ, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος,  θα πρέπει με βάση τον Κανονισμό να συγκατατίθεστε εκ νέου για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Η εκάστοτε δήλωση συγκατάθεσης σας, θα ισχύει για τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της εκάστοτε φορολογικής σας δήλωσης, που λαμβάνει χώρα μία φορά το χρόνο και δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε άλλη μελλοντική παραγγελία παροχής των υπηρεσιών μας.

Στην ίδια λογική περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα – φορολογούμενοι ιδιώτες, για παρεμφερείς κατ’ αποκοπή εργασίες.

Ωστόσο θα εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα διαρκούς εισόδου στο προφίλ σας, το οποίο με αυτή την έννοια αποτελεί μία προσωποποιημένη πληροφόρηση, έναν ηλεκτρονικό φάκελο, στον οποίο έχετε μόνον εσείς πρόσβαση, για τον έλεγχο των υπηρεσιών που μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή σας έχουμε προσφέρει ενώ ανά πάσα στιγμή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αντίγραφα των δηλώσεων σας, όσων προϊόντων – υπηρεσιών σας έχουμε προσφέρει, μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (πχ  ενός εκκαθαριστικού ή μιας ταυτότητας οφειλής ή μιας βεβαίωσης, απόδειξης παροχής υπηρεσιών μας, κλπ), για εύλογο χρονικό διάστημα.

Η ως άνω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υπηρεσιών μας και των υποχρεώσεων μας, απέναντι σας, ενώ συγχρόνως, η ως άνω επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους βασικούς σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας μας, δηλαδή για τον βασικό και ουσιώδη σκοπό ύπαρξης της Εταιρίας, μας, που δεν είναι άλλος από την εν γένει παροχή λογιστικών υπηρεσιών και υποβολής δηλώσεων, πάντοτε με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (αρθρ. 6 παρ. 1 περ. στ ΓΚΠΔ). Σε κάθε περίπτωση υφίσταται πάντοτε το δικαίωμα διαγραφής από την ιστοσελίδα μας.

  1. Άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτρονικά και χειροκίνητα μέσα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας μας, οι οποίοι πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχοντας εκπαιδευτεί και ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν την άμεση αναγνώριση απειλών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη των κινδύνων και έχοντας στη διάθεσή τους, όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρίας.

  1. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την κείμενη νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε εξωτερικούς μας συνεργάτες, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της προς εσάς, οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση υιοθέτησης όλων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που εμφανισθεί τεχνικό πρόβλημα ή δυσλειτουργία κατά την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων μας απέναντί σας, για την ορθή καταχώριση των αιτημάτων σας, ή στα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στην …………………….

  1. Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Στόχος της Εταιρίας μας είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία διαγράφουμε, μόλις εκτελεστεί και ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας τους, ο οποίος διαφέρει ανάλογα με την είσοδο του εκάστοτε χρήστη – ιδιώτη και την προσφερόμενη υπηρεσία  – προϊόν μας.

Προσωπικά δεδομένα πελατών μας, διατηρούνται για 10 έτη καθώς τούτο επιβάλλεται από τη φορολογική νομοθεσία. Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να τηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν αυτό επιβάλλει η υφιστάμενη νομοθεσία αλλά και το έννομο συμφέρον μας, για την παραγραφή ενδεχόμενων αξιώσεων. Σε κάθε περίπτωση φροντίζουμε για την τήρηση των κάτωθι χρονικών πλαισίων καθώς και για τη διαγραφή του προφίλ σας  αφότου αυτό παραμείνει αδρανές, για εύλογο χρονικό διάστημα.

Στην περίπτωση υποβολή ερωτήματος, μέσω της ιστοσελίδας μας,  εντός 3 μηνών θα το διαγράψουμε και δεν θα διατηρούμε τα δεδομένα σας.

 

  1. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στη διεύθυνση που εμφανίζεται παραπάνω, ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ όπως, για παράδειγμα,

-για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους, (δικαίωμα πρόσβασης),

-να ζητήσετε αντίγραφο (δικαίωμα φορητότητας)

-να ζητήσετε τη διόρθωσή τους εάν είναι ελλιπή ή εσφαλμένα, και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό ΓΚΠΔ (δικαίωμα διόρθωσης),

-να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας),

– τη διαγραφή τους(δικαίωμα διαγραφής),

 

-να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας (περιλαμβανομένου του περιορισμού σε ορισμένα μέσα επικοινωνίας), να λάβετε διαφημιστικό υλικό (άμεσου μάρκετινγκ) από την Εταιρία (δικαίωμα εναντίωσης)

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.

Σε περίπτωση παράβασης άσκησης των ανωτέρω, έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr) μετά από την υποβολή παραπόνου στην Εταιρία μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Να μαθαίνετε τα νέα μας

Καθώς βελτιωνόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητες μας, θα φροντίζουμε για την άμεση επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να λαμβάνετε τα τελευταία νέα, κοιτώντας πάντα την ημερομηνία αναθεώρησης.

Back To Top