Skip to content
26210 34449, 81191 | ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00- 15.00 | [email protected]

ΥΠΟΙΚ: Αλλαγές στους κανόνες σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης της «έκθεσης διαχείρισης» οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, εφ’ όσον συμπεριλάβουν ορισμένες βασικές πληροφορίες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον ισολογισμό τους, ενώ αντίθετα αυστηριοποιείται το καθεστώς για τις πολύ μεγάλες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Ειδικά δε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις και οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών, στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαφάνειας των πληρωμών προς κυβερνήσεις, προβλέπεται η δημοσιοποίηση, σε ξεχωριστή ετήσια έκθεση, των πληρωμών αυτών.

Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας που αφορά στην προσαρμογή της νομοθεσίας μας με την Οδηγία 34/ 2013 σχετικά με τους κανόνες σύνταξης και όρους δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης και προσάρτημα), το οποίο καθιστά υποχρεωτική τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, μόνο αφού εγκριθούν από την γενική συνέλευση, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ απαλλάσσει τις μικρές από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Με το ίδιο νομοσχέδιο επιδιώκεται ο εξορθολογισμός σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο των υπηρεσιών της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη, ρυθμίζονται ευνοϊκά θέματα αποζημίωσης των πρώην εργαζομένων στις τρεις θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ και αίρονται εμπόδια για τις επιχειρήσεις μέσης όχλησης.

Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Βουλής και υπενθυμίζεται ότι, ως προς τους κανόνες σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Οδηγία έχει ήδη ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4308/2014 αλλά εκκρεμούν οι κανόνες για τις εκθέσεις διαχείρισης, καθώς και οι όροι δημοσιοποίησης όλων των καταστάσεων.

Σημειώνεται ότι η έκθεση διαχείρισης, αφορά τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση μιας επιχείρησης και η υποχρέωση για την σύνταξη αυτής της έκθεσης από τις επιχειρήσεις υπήρχε ήδη στο νόμο. Αυτό που ουσιαστικά αλλάζει με το προωθούμενο σχέδιο είναι ότι:

– οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως περιουσιακά στοιχεία 350.000 ευρώ, τζίρο 700.000 ευρώ, 10 εργαζόμενους) απαλλάσσονται ως προς την υποχρέωση κατάρτισης της έκθεσης, εφ’ όσον συμπεριλάβουν ορισμένες βασικές πληροφορίες στο προσάρτημα του ισολογισμού τους.- οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος πρέπει επιπρόσθετα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική πολιτική και τις δραστηριότητες της εταιρείας, και αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς.

Επιπλέον, οι μεγάλες εταιρείες υποχρεούνται να περιλάβουν στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, στοιχεία για την πολυμορφία που εφαρμόζεται στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα, όσον αφορά πτυχές όπως το φύλο, η ηλικία, το επαγγελματικό/εκπαιδευτικό ιστορικό των μελών. Ακόμα, υπό το ισχύον καθεστώς, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης ήταν υποχρεωτικό περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης. Πλέον, δίδεται η δυνατότητα να συντάσσεται σε χωριστό έγγραφο, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Ως προς τους όρους δημοσιότητας, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, μόνο αφού εγκριθούν από γενική συνέλευση (μέχρι τώρα υπήρχε υποχρέωση και 20 ημέρες πριν τη γενική συνέλευση) και απαλλάσσονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Επίσης, τίθεται ως ανώτατο χρονικό περιθώριο για τη δημοσίευση στο τέλος Σεπτεμβρίου, για όλους τους τύπους κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Σχετικά με την δημοσίευση στις εφημερίδες, να σημειωθεί ότι με το ν. 4281/2014 (άρθρο 202, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 232 του ν. 4072/2012) η υποχρέωση δημοσίευσης σε έντυπα (εφημερίδες) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, πλην του ΓΕΜΗ, κατέστη απολύτως προαιρετική. Η δε έναρξη ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης ήταν στις 31/12/2015, άρα βρίσκεται πλέον σε εφαρμογή. Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας επέρχονται μόνο νομοτεχνικές βελτιώσεις (σαφήνεια) στο εν λόγω άρθρο.

Ορίζεται ακόμη με γνώμονα

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται τεχνικά θέματα βιομηχανίας, τουρισμού, ΕΣΠΑ, καθώς και προβλέψεις σχετικές με τις θέσεις και τα προσόντα διορισμού της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ και του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου στη Γενεύη. Η εν λόγω συμπλήρωση γίνεται λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών αυτών και τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας τους. Οι βασικές διαφορές σε σχέση με τον προϊσχύον πλαίσιο εντοπίζονται στα εξής σημεία:

1. Μειώνονται οι θέσεις των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές τους ανάγκες (π.χ. συσχέτιση του φόρτου εργασίας με τον απαραίτητο αριθμό υπαλλήλων) επιτυγχάνοντας την αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων.

2. Καταργείται η αυθαίρετη απόδοση βαθμών αντίστοιχων γραμματέων ή συμβούλων πρεσβείας στους ανωτέρω υπαλλήλους, τροποποίηση η οποία αποφέρει αντίστοιχο δημοσιονομικό όφελος ως προς τα καταβαλλόμενα για τις θέσεις αυτές επιδόματα και παροχές.

3. Γίνεται ακριβής προσδιορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για τη διασφάλιση της αξιοκρατικής κάλυψης των θέσεων αυτών.

4. Οριοθετείται χρονικά το πλαίσιο των αποσπάσεων (3 έτη με δυνατότητα διετούς παράτασης), καθώς η μέχρι τώρα πρακτική ήταν αυτή των αορίστως αποσπασμένων υπαλλήλων και γίνεται πρόβλεψη για υποχρεωτική παραμονή των υπαλλήλων στις οργανικές τους θέσεις για 3 έτη. Η εν λόγω ρύθμιση στοχεύει στην αξιοποίηση από τις υπηρεσίες προέλευσης των υπαλλήλων της γνώσης και των εμπειριών που αποκτώνται σε τέτοιου είδους θέσεις, αλλά και στην παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους.

5. Προσδιορίζεται για πρώτη φορά το πλαίσιο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας από τους επικεφαλής αυτών με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας και την εύρυθμη λειτουργία τους.

6. Τίθεται για πρώτη φορά περιορισμός στο ύψος των εξόδων οίκησης του μόνιμου αντιπροσώπου της ΜΕΑ ΟΟΣΑ, το οποίο ήταν μέχρι σήμερα απεριόριστο.

Επιχειρηματικά πάρκα

Ακόμη, απλοποιούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες για την αδειοδότηση των επιχειρηματικών πάρκων και την ανάπτυξή τους με τη συνολική έκταση να μειώνεται στα 1000 στρέμματα από 2000 στρέμματα αρχικά.

Αντίστοιχα το ελάχιστο ποσοστό εισφοράς σε γη και κοινωφελών χώρων μειώνεται στο 15% από 20% αρχικά.

Άδειες τεχνικών επαγγελμάτων

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους η προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών αδειών με νέες, για μία σειρά τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν μεταξύ άλλων στο χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων δραστηριοτήτων επί υδραυλικών βιομηχανικών και εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων.

Παράλληλα, ρυθμίζονται θέματα αδειών για ηλεκτρολόγους και ψυκτικούς, αλλά και προϋποθέσεις αδειοδότησης τουριστικών γραφείων.

Λιμουζίνες

Τέλος διευρύνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως «μονοπρόσωπη» μία προσωπική εταιρεία, ρυθμίζεται η αδειοδότηση και η ανανέωση του ειδικού τουριστικού σήματος στα 31, ήδη λειτουργούντα, επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσεως, χωρίς μετρητή (λιμουζίνες), ιδρύεται γραφείο υποστήριξης τουρισμού για την εξυπηρέτηση του διεθνούς αεροδρομίου Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, τακτοποιείται η διαδικασία απόδοσης των ποσών από τη συμμετοχή του Ελληνικού δημοσίου επί των μικτών κερδών στα καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας στους εποπτευόμενους φορείς ΕΟΤ και Ελληνικό φεστιβάλ, ορίζεται ρητά η απαγόρευση της εγκατάστασης και όχι της απλής στάθμευσης τροχόσπιτων (ημιρυμουλκούμενων και αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων) σε κοινόχρηστους χώρους και δίνεται παράταση για τις προσαρμογή των αρτοποιών σε ορισμένες ρυθμίσεις της νομοθεσίας.

Πηγή : www.kathimerini.gr

This Post Has 0 Comments

Αφήστε μια απάντηση

Back To Top